one united customer service

Get 3-bureau credit monitoring1 and ID theft protection features for one adult. $19.95 per month. Visit the Equifax Consumer Services Center. What's on the Capital One Mobile app? All of your accounts, and so much more. Whether you're out in the world or feeling right at home, you can manage your. We're America's largest Black-owned bank, working to empower the communities we serve. #BankBlack Member FDIC. Equal Housing Lender.

One united customer service -

Privacyverklaring

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Ingangsdatum: 9 september 2021

 1. Overzicht
 2. Contact
 3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?
 4. Waarom bewaren we Persoonsgegevens?
 5. Hoe verwerken we Persoonsgegevens?
 6. Delen we Persoonsgegevens?
 7. Hoe werken we samen met andere services en platforms?
 8. Internationale overdrachten
 9. Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?
 10. Welke privacykeuzes heeft u?
 11. Wat zijn uw rechten?
 12. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?
 13. Kunnen kinderen onze Services gebruiken?
 14. Wat moet u nog meer weten?
 15. Definities
 16. Aanvullende informatie (bevat de Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER))

1. Overzicht

PayPal heeft deze Privacyverklaring ontwikkeld om uit te leggen hoe PayPal als eenVerwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens kan verzamelen, bewaren, verwerken, delen en overdragen wanneer u onze Sites bezoekt of onze Services gebruikt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op uw Persoonsgegevens wanneer u Sites bezoekt of Services gebruikt. De verklaring is niet van toepassing op online websites of services die niet van PayPal zijn of niet door PayPal worden beheerd, inclusief websites of services van andere PayPal-gebruikers.

We zijn als Europese bank in Luxemburg geregistreerd en voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming en financiële regelgeving. Voor alle duidelijkheid: deze Privacyverklaring vormt geen 'raamcontract' zoals bedoeld in de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) en vormt geen toepassing van deze Richtlijn in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u toegang te geven tot informatie over onze privacyprocedures en u inzicht te geven in de privacykeuzes die u heeft wanneer u onze Sites en Services gebruikt. Houd er rekening mee dat ons aanbod van Services per regio kan verschillen. Deze Privacyverklaring kan, afhankelijk van de betreffende Sites en Services, worden aangevuld met aanvullende mededelingen. U kunt aanvullende informatie vinden in het Overzicht van cookies en trackingtechnologieën en in de Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving.

Een aantal termen die we in deze Privacyverklaring gebruiken, hebben we nader gedefinieerd. U kunt de betekenis van de termen met een hoofdletter lezen in de paragraaf Definities.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over eventuele privacyprocedures die niet in deze Privacyverklaring worden behandeld.

2. Contact

U kunt contact met ons opnemen als u algemene vragen of bedenkingen heeft over deze Privacyverklaring en de aanvullende mededelingen of over de manier waarop we met uw Persoonsgegevens omgaan.

We willen ervoor zorgen dat uw vragen op de juiste plaats terechtkomen:

 • Klik hier om contact met ons op te nemen over uw PayPal-rekening of -transactie, of over een kaartbetaling die aan een webwinkel is gedaan.
 • Klik hier om contact met ons op te nemen over uw Xoom-account

U kunt online contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of via PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.Daar

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer u onze Sites bezoekt of onze Services gebruikt, verzamelen we onder meer de volgende Persoonsgegevens over u:

 • Informatie over registratie en gebruik: wanneer u zich aanmeldt bij onze Services door een Rekening te openen, verzamelen we de Persoonsgegevens die we nodig hebben om de door u gevraagde Services te kunnen bieden en verlenen. Afhankelijk van de Services die u kiest, kunnen we u bij het openen van een Rekening vragen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en identificatiegegevens te verstrekken. Tijdens het gebruik van onze Services vragen we u mogelijk aanvullende Persoonsgegevens te verstrekken.

 • Informatie over transacties en ervaringen: wanneer u onze Services gebruikt of onze Sites bezoekt, bijvoorbeeld om aankopen te doen bij webwinkels, geld te ontvangen, betalingen te verwerken of geld over te maken naar vrienden en familie, verzamelen we informatie over de transactie zelf en andere gerelateerde informatie zoals het overgemaakte of verzochte bedrag, het betaalde bedrag voor producten of services en informatie over de webwinkel, inclusief informatie over de gebruikte betaalmethoden voor de transactie, Apparaatgegevens, Technische gebruiksgegevens en Geografische gegevens.
 • Persoonsgegevens van deelnemers: wanneer u onze Services gebruikt of onze Sites bezoekt, verzamelen we de door u verstrekte Persoonsgegevens over de andere deelnemers die bij de transactie betrokken zijn.
 • Geld overmaken of een betaalverzoek sturen: wanneer u geld overmaakt of een betaalverzoek via onze Services stuurt, verzamelen we Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en gegevens van de financiële rekening van de deelnemer die geld van u ontvangt of geld aan u overmaakt. Welke Persoonsgegevens we precies van een deelnemer nodig hebben, varieert afhankelijk van de Services die u gebruikt om geld over te maken of betaalverzoeken te doen.
 • Een factuur betalen of iemand anders verzoeken om een factuur te betalen:  als u onze Services gebruikt om een factuur voor iemand anders te betalen of als u een Gebruiker verzoekt een factuur voor u te betalen, verzamelen we via u Persoonsgegevens over de rekeninghouder, zoals diens naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en het rekeningnummer van de factuur die u wilt betalen of waarvoor u een betaalverzoek doet.
 • Opwaarderen van uw rekeningen: als u onze Services gebruikt om uw Rekening of eventuele andere rekeningen op te waarderen, of als u een Gebruiker vraagt een of meer van deze rekeningen op te waarderen, verzamelen we via u mogelijk Persoonsgegevens over de andere partij of via de andere partij over u om dit mogelijk te maken. Als u onze Services bijvoorbeeld gebruikt om een mobiele telefoon op te waarderen of een verzoek doet om uw mobiele rekening op te waarderen, kunnen we Persoonsgegevens en andere informatie verzamelen, inclusief het mobiele rekeningnummer van de andere deelnemer.
 • Informatie over uw openbare profiel en uw vrienden en contacten: het kan voor ons makkelijker zijn u te helpen om transacties met uw vrienden en contacten te verrichten als u uw lijst met contacten aan uw Rekening koppelt of als uw Rekeningprofiel openbaar gemaakt is. Als u uw Rekening koppelt aan een apparaat of socialemedia-account, gebruiken we de gegevens uit uw lijst met contacten (zoals naam, adres, e-mailadres) om uw ervaring met onze Services te verbeteren. Als uw Rekeningprofiel openbaar gemaakt is, kunnen andere gebruikers geld naar u overmaken door uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres of mobiele nummer op PayPal op te zoeken en uw identiteit te controleren aan de hand van uw profiel met bijbehorende foto. U kunt uw Rekeningprofiel op elk gewenst moment weer besloten maken via uw PayPal.Me-instellingen.
 • Persoonsgegevens die u desgevraagd aan ons wilt verstrekken voor het verkrijgen van aanvullende Services of specifieke online Services: we kunnen aanvullende gegevens van u verzamelen als u een optionele Sitefunctie aanvraagt of gebruikt of uitgebreide Services of andere gewenste functionaliteit aanvraagt. Als het gebruik van die Persoonsgegevens afwijkt van het gebruik dat wordt beschreven in deze Privacyverklaring, sturen we u een speciale kennisgeving op het moment dat we deze gegevens verzamelen.
 • Persoonsgegevens als u merkloze Services gebruikt: bepaalde Services zijn beschikbaar zonder dat u hoeft in te loggen of een Rekening hoeft te openen. We verzamelen Persoonsgegevens als u interactie heeft met en betalingen doet aan webwinkels via onze betaalservices die het merk PayPal niet hebben en wanneer u met PayPal betaalt zonder in te loggen op een rekening. Voor onze merkloze betaalservices verloopt uw interactie met de webwinkel op het platform van de webwinkel. Als u Rekeninghouder bent of op een later moment een Rekening opent, kunnen we informatie over merkloze transacties verzamelen en deze aan uw Rekening koppelen om uw klantervaring als Rekeninghouder te verbeteren en een goede naleving en analyse mogelijk te maken. Als u geen Rekeninghouder bent, verzamelen en bewaren we alle gegevens die u verstrekt, en gebruiken we deze in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
 • Persoonsgegevens over u van externe partijen: we ontvangen, indien wettelijk toegestaan, informatie van externe partijen, zoals webwinkels, gegevensaanbieders en kredietbureaus.
 • Andere gegevens die we verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze Sites of Services: we kunnen aanvullende gegevens van of over u verzamelen wanneer u met ons communiceert, contact opneemt met onze klantenondersteuning of reageert op een enquête.

4. Waarom bewaren we Persoonsgegevens?

We bewaren Persoonsgegevens in een identificeerbare indeling gedurende de termijn die minimaal vereist is om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en voor onze zakelijke doeleinden. We kunnen Persoonsgegevens langer bewaren dan wettelijk verplicht is als dit onze rechtmatige zakelijke belangen dient en niet wettelijk verboden is. Als uw Rekening wordt opgeheven, kunnen we stappen ondernemen om Persoonsgegevens en andere gegevens af te schermen. We behouden echter de mogelijkheid om de gegevens te bewaren en gebruiken zolang dat verplicht is om de toepasselijke wetgeving na te leven. We blijven dergelijke Persoonsgegevens gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

We gebruiken cookies met een vastgelegde vervaltijd. Tenzij u binnen die tijd onze Sites bezoekt of onze Services gebruikt, worden de cookies automatisch uitgeschakeld en de opgeslagen gegevens verwijderd. Raadpleeg ons Overzicht van cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie.

5. Hoe verwerken we Persoonsgegevens?

We kunnen uw Persoonsgegevens om diverse redenen Verwerken zoals gerechtvaardigd volgens de wetten inzake gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. 

 • Voor de werking van onze Sites en levering van onze Services, met inbegrip van:

  • een betaling starten, geld overmaken of een betaalverzoek doen, waarde toevoegen aan een rekening of een factuur betalen
  • de verificatie van uw toegang tot een Rekening
  • onze communicatie met u over uw Rekening, de Sites, de Services of PayPal
  • de koppeling van uw Rekening met een rekening of platform van derden
  • de kredietwaardigheid en andere controles van de kredietwaardigheid uit te voeren, de aanvragen te evalueren en de informatie te vergelijken met het oog op de nauwkeurigheid en de verificatie,
  • het up-to-date houden van uw Rekening- en financiële gegevens.
 • Voor het beheer van onze zakelijke behoeften, zoals het controleren, analyseren en verbeteren van de Services en de prestaties en functionaliteit van de Sites. We analyseren bijvoorbeeld het gedrag van Gebruikers en doen onderzoek naar de manier waarop u onze Services gebruikt.
 • Om de risico's te beheren en de Sites, Services en uzelf te beschermen tegen fraude door uw identiteit te verifiëren. De tools voor risico- en fraudebestrijding door PayPal gebruiken PersoonsgegevensApparaatgegevensTechnische gebruiksgegevens en Geografische informatie van onze Sites en de websites die PayPal-services aanbieden om fraude en misbruik van de Services op te sporen en te voorkomen.
 • Voor de naleving van onze verplichtingen en de handhaving van de voorwaarden van onze Sites en Services, inclusief de naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften.
 • Voor onze rechtmatige belangen, met inbegrip van:
  • handhaving van de voorwaarden van onze Sites en Services;
  • beheer van onze dagelijkse bedrijfsbehoeften, zoals controleren, analyseren;
  • risicobeheer voor de PayPal-services en bescherming ervan tegen fraude en misbruik;
  • anonimisering van Persoonsgegevens zodat cumulatieve statistische gegevens kunnen worden verstrekt aan derden, inclusief andere bedrijven en burgers, met informatie over hoe, wanneer en waarom Gebruikers onze Sites bezoeken en onze Services gebruiken,
  • uitvoering van business-to-business-marketing; en
  • Gepersonaliseerde services (ook wel op interesse gebaseerde marketing genoemd) verstrekken die door PayPal worden aangeboden op websites en online services van derden. We kunnen uw Persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld conform deze Privacyverklaring gebruiken voor een meer gepersonaliseerde weergave, functie of aanbieding op websites van derden.
  • Het wordt voor u makkelijker om anderen te zoeken en te benaderen. Als u ons bijvoorbeeld toestemming geeft om uw contacten te gebruiken of uw Rekeningprofiel publiekelijk te delen, kunnen we connecties voorstellen tussen u en mensen die u misschien kent en kunnen andere mensen uw PayPal-profiel opzoeken aan de hand van uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres of mobiele nummer om geld naar u over te maken. Ook kunnen we informatie die we over u krijgen door de wijze waarop u en uw contacten de Services gebruiken, relateren aan informatie die u en anderen verstrekken om mensen voor te stellen die u misschien kent of waar u mogelijk transacties mee wilt doen via onze Services. De sociale functionaliteit en functies waarmee het voor u makkelijker wordt om de Services met anderen te gebruiken, kunnen per Service verschillen.
 • Met uw toestemming, inclusief:
  • Om u te informeren over de PayPal-producten en -services en de producten en services van niet-gelieerde bedrijven. We kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken om de marketinginhoud en bepaalde Services of Site-ervaringen beter af te stemmen op uw interesses op PayPal-websites en andere websites van derden.
  • Om cookies en andere trackingtechnologieën te gebruiken voor een gerichte weergave, functie, Service of aanbieding voor u en/of om samen te werken met andere derden, zoals webwinkels, reclame- of analysebedrijven met als doel deze gepersonaliseerde services (ook wel op interesse gebaseerde marketing genoemd) te verstrekken.
  • Om u locatiespecifieke opties, functionaliteit of aanbiedingen te bieden als u uw geografische informatie via de Services wilt delen. We gebruiken deze informatie om de veiligheid van de Sites en Services te verbeteren en u locatiegebaseerde Services te bieden, zoals advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud (ook bekend als op interesse gebaseerde marketing).
  • Om op uw verzoek te reageren. We kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen over een vraag die u aan onze Klantenservice heeft gestuurd.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment kosteloos intrekken. Raadpleeg de paragraaf 'Uw privacykeuzes' voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

6. Delen we Persoonsgegevens?

We kunnen uw Persoonsgegevens of andere informatie over u op verschillende manieren delen met anderen, zoals in deze paragraaf van deze Privacyverklaring wordt beschreven. We kunnen uw Persoonsgegevens of andere informatie om de volgende redenen delen:

Met andere leden van het PayPal-concern: we kunnen uw Persoonsgegevens delen met leden van de PayPal-groep van bedrijven om onder meer de door u aangevraagde of geautoriseerde Services te leveren; voor risicobeheer, om potentieel illegale en frauduleuze activiteiten en andere schendingen van ons beleid en onze overeenkomsten op te sporen en te voorkomen en om ons te helpen de beschikbaarheid en connectiviteit van PayPal-producten, -services en -communicatie te beheren.

Met andere bedrijven die services aan ons leveren: we delen Persoonsgegevens met externe serviceproviders die services en functies op onze aanwijzingen en namens ons uitvoeren. Deze externe serviceproviders kunnen u bijvoorbeeld Services bieden, uw identiteit controleren, helpen bij het verwerken van transacties, u advertenties voor onze producten en services sturen of klantenservice bieden. 

Met andere financiële instellingen: we delen Persoonsgegevens met andere financiële instellingen waarmee we samenwerken om gezamenlijk een product te maken en aan te bieden. Tenzij u toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden, mogen deze financiële instellingen deze informatie alleen gebruiken om PayPal-gerelateerde producten te promoten en aan te bieden. We kunnen Persoonsgegevens ook delen om transacties te verwerken, u voordelen te bieden met uw in aanmerking komende kaarten en uw financiële gegevens actueel te houden.

Met de andere partijen bij transacties waarbij u de Services gebruikt, zoals andere Gebruikers, webwinkels en hun serviceproviders: we kunnen informatie over u en uw Rekening delen met andere partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw transacties. Hiertoe behoren ook andere Gebruikers aan wie u geld overmaakt of van wie u geld ontvangt, evenals webwinkels en hun serviceproviders. Deze gegevens kunnen onder meer het volgende omvatten:

 • Persoonsgegevens en Rekeninggegevens die nodig zijn voor de transactie,
 • Persoonsgegevens om andere deelnemer(s) te helpen geschillen op te lossen en fraude op te sporen en te voorkomen en
 • Anonieme gegevens en prestatieanalyses waarmee webwinkels beter inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze Services en waarmee webwinkels de functionaliteit voor Gebruikers kunnen verbeteren. 

Met andere externe partijen voor onze zakelijke doeleinden of voor zoverwettelijk verplicht of toegestaan: we kunnen informatie over u delen met andere partijen voor zakelijke doeleinden van PayPal of voor zover dit wettelijk verplicht of toegestaan is, inclusief:

 • als we dit moeten doen om te voldoen aan een wet, juridisch proces of regelgeving;
 • met politie, justitie of andere overheidsinstanties of andere externe partijen uit hoofde van een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure of een verplichting die van toepassing is op PayPal of de bedrijven in het PayPal-concern;
 • als we naar eigen inzicht van mening zijn dat de openbaarmaking van Persoonsgegevens noodzakelijk of juist is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • ter bescherming van de vitale belangen van een persoon;
 • met kredietverstrekkers en gegevensverwerkende instanties met het oog op kredietwaardigheidscontroles, fraudebescherming en naleving van de richtlijnen;
 • om schendingen van een gebruikersovereenkomst te onderzoeken of om de overeenkomst of andere juridische voorwaarden die van toepassing zijn op enige Service af te dwingen;
 • ter bescherming van onze eigendommen, Services en wettelijke rechten;
 • om een aankoop of verkoop van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten van PayPal te faciliteren;
 • in verband met verzending en bijbehorende services voor aankopen die met een Service zijn gedaan;
 • om te helpen bij de beoordeling en het beheer van risico's en ter voorkoming van fraude jegens ons, onze Gebruikers en fraude met betrekking tot onze Sites of het gebruik van onze Services. Dit is met inbegrip van fraude die plaatsvindt bij onze zakelijke partners, strategische ondernemingen of andere particulieren en webwinkels, zoals eBay, Inc., of waarbij deze betrokken zijn;
 • aan de banken waarmee we samenwerken, conform de regels van de kaartmaatschappijen voor opname in hun lijst van geblokkeerde webwinkels;
 • aan kredietrapportage- en incassobureaus;
 • aan bedrijven die met ons willen fuseren of die ons willen overnemen; en
 • ter ondersteuning van functies zoals onze audit, naleving van wet- en regelgeving en zakelijk bestuur.

Met uw toestemming: we delen uw Persoonsgegevens en andere informatie ook met uw toestemming of op uw aanwijzing, ook wanneer u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling met een account of platform van een externe partij.

Daarbij kan PayPal ook samengestelde statistische gegevens verstrekken aan derden, inclusief andere bedrijven en burgers, met informatie over hoe, wanneer en waarom Gebruikers onze Sites bezoeken en onze Services gebruiken. Deze gegevens identificeren u niet persoonlijk, noch verstrekken ze informatie over uw gebruik van de Sites of Services.We delen uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming voor de marketingdoeleinden van derden.

7.  Hoe werken we samen met andere services en platforms?

De Services van PayPal hebben een groot voordeel dat tevens vernieuwend is: u kunt uw Rekening nu koppelen aan een account of platform van een externe partij. In het kader van deze Privacyverklaring verwijst een 'rekeningkoppeling' met een dergelijke externe partij naar een koppeling die u autoriseert of mogelijk maakt tussen uw Rekening en een niet-PayPal-account, -betaalmiddel of -platform, die u rechtmatig beheert of bezit. Wanneer u een dergelijke koppeling autoriseert, wisselen PayPal en de externe partij rechtstreeks uw Persoonsgegevens en andere informatie uit. Voorbeelden van rekeningkoppelingen zijn:

 • een koppeling van uw Rekening met een account op sociale media of een service voor chatapps;
 • een koppeling van uw Rekening met een extern bedrijf gericht op data-aggregatie of financiële services, waarbij u de inloggegevens van uw Rekening aan dat bedrijf verstrekt;
 • het gebruik van uw Rekening voor betalingen aan een webwinkel of een webwinkel toestaan geld van uw Rekening af te schrijven.

Als u ervoor kiest om een rekeningkoppeling te maken, ontvangen we mogelijk informatie van de externe partij over u en uw gebruik van de service van de betreffende externe partij. Als u uw Rekening bijvoorbeeld koppelt aan een socialemedia-account, ontvangen we via de rekeningkoppeling Persoonsgegevens van het socialemediaplatform. Als u uw Rekening rechtstreeks of via een externe serviceprovider aan andere financiële rekeningen koppelt, hebben we mogelijk toegang tot uw rekeningsaldo en transactiegegevens, zoals aankopen en overschrijvingen. Alle informatie die we via een rekeningkoppeling van derden ontvangen, gebruiken we in overeenstemming met deze Privacyverklaring. 

Informatie die we op basis van een rekeningkoppeling delen met derden, wordt conform de privacyprocedures van de externe partij gebruikt en gedeeld. Lees voordat u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling eerst de privacyverklaring van derden die u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling waarbij toegang tot uw Persoonsgegevens is inbegrepen. De Persoonsgegevens die PayPal bijvoorbeeld deelt met het account of platform van derden, zoals een socialemedia-account, kunnen weer worden gedeeld met bepaalde andere partijen, inclusief het algemene publiek, afhankelijk van de privacyprocedures van het account of platform. 

8. Internationale overdrachten

Onze bedrijfsactiviteiten worden ondersteund door een netwerk van computers, cloudservers en andere infrastructurele en informatietechnologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot externe serviceproviders. 

De hierboven genoemde partijen kunnen gevestigd zijn in andere rechtsgebieden dan dat van u en buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Deze landen bieden niet altijd een gelijkwaardig privacybeschermingsniveau. We hebben concrete stappen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen conform de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor de overdracht van uw Persoonsgegevens binnen de aan PayPal-gerelateerde bedrijven in het bijzonder, vertrouwen we op bindende bedrijfsregels die zijn goedgekeurd door bevoegde toezichthoudende autoriteiten (hier beschikbaar). Andere overdrachten kunnen gebaseerd zijn op contractuele bescherming. Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

Indien u transacties doet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of onze Service koppelt aan platforms zoals sociale media buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, zijn we verplicht om uw Persoonsgegevens aan deze partijen over te dragen om de gevraagde Service aan u te kunnen leveren.

9. Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën? 

Wanneer u onze Sites bezoekt, onze Services gebruikt of een website bezoekt van derden waarvoor we online services verzorgen, kunnen wij en onze zakelijke partners en leveranciers cookies en andere trackingtechnologieën (gezamenlijk 'Cookies' genoemd) gebruiken om u als Gebruiker te herkennen en uw online ervaringen, gebruikte Services en andere online inhoud en advertenties aan te passen. Ook gebruiken we cookies om de effectiviteit van aanbiedingen te meten en analyses uit te voeren, om risico's te beperken, mogelijke fraude te voorkomen en het vertrouwen in en de veilige werking van onze Sites en Services te bevorderen. Bepaalde onderdelen en functionaliteit van onze Services en Sites zijn alleen beschikbaar via het gebruik van Cookies. Als u ervoor kiest om Cookies uit te schakelen, kan het gebruik van de Sites en Services beperkt of zelfs onmogelijk zijn.

Do Not Track (DNT) is een optionele instelling in browsers waarmee u kunt aangeven of adverteerders en andere externe partijen u al dan niet mogen volgen. We reageren niet op DNT-signalen.

Lees ons Overzicht van cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

10. Welke privacykeuzes heeft u?

U heeft keuzes als het gaat om de privacyprocedures en communicatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Veel van uw keuzes worden mogelijk uitgelegd op het moment dat u zich aanmeldt voor een Service of deze gebruikt, dan wel in de context van uw gebruik van een Site. Bij de navigatie door de Services krijgt u mogelijk toepasbare instructies en aanwijzingen te zien.

 • Keuzes met betrekking tot de Persoonsgegevens die we verzamelen
  • Persoonsgegevens. U kunt weigeren om Persoonsgegevens te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd door PayPal, maar dan zijn bepaalde of alle Services mogelijk niet beschikbaar voor u. 
  • Locatiegegevens en andere gegevens op apparaatniveau. Het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Sites of Services kan informatie over u verzamelen, waaronder Geografische informatie en gegevens over het gebruik door de gebruiker. PayPal kan deze vervolgens verzamelen en gebruiken. Voor informatie over uw mogelijkheid om gegevensverzameling en het gebruik van deze gegevens te beperken, gebruikt u de apparaatinstellingen. 
 • Keuzes met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens
  • Online volgen en Op interesse gebaseerde marketing. We werken samen met partners en externe serviceproviders om u advertenties te tonen met behulp van commerciële cookies en webbakens. U kunt zich afmelden voor commerciële cookies en webbakens van derden. In dat geval krijgt u geen persoonlijke advertenties te zien. Wel blijft u onze advertenties dan zien op de websites van derden.

   • Ga naar Uw online keuzes voor meer informatie over commerciële cookies van derden, op interesse gebaseerde marketing en voor meer informatie over hoe u zich hiervoor kunt afmelden bij bedrijven in deze zelfregulerende sector.
  • Andere personen zoeken en connecties maken. U kunt, indien beschikbaar voor de Service die u gebruikt, aangeven hoe u vanuit uw account andere personen wilt zoeken om een connectie aan te gaan.
 • Keuzes met betrekking tot Rekeningkoppelingen
  • Als u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling met een account of platform van derden, zoals een socialemedia-account, kunt u uw voorkeuren ten aanzien van de rekeningkoppeling mogelijk beheren vanuit uw Rekening of vanuit het desbetreffende account of platform. Raadpleeg de privacyverklaring die van toepassing is op het platform van de externe partij voor meer informatie over de keuzes die u heeft.
 • Keuzes met betrekking tot Cookies
  • Er kunnen opties zijn waarmee u uw cookievoorkeuren kunt beheren. Uw browser of internetapparaat kan u bijvoorbeeld toestaan om bepaalde cookies en andere trackingtechnologieën te verwijderen, uit te schakelen of te blokkeren. Ga voor meer informatie naar AboutCookies.org. U kunt ervoor kiezen om deze opties in te schakelen. Echter, als u dit doet, kan het zijn dat u veel belangrijke functies van een Service of Site niet kunt gebruiken.
  • Mogelijk heeft u bij het gebruik van een Service of bezoek aan onderdelen van een Site een keuze met betrekking tot het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. U kunt bijvoorbeeld gevraagd worden of u wilt dat de Service of de Site bepaalde dingen over u 'onthoudt'. We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën alleen voor zover u hiervoor toestemming geeft.
  • Ga naar het 'Overzicht van cookies en trackingtechnologieën' voor meer informatie hierover.
 • Keuzes met betrekking tot uw registratie en Rekeninggegevens
  • Als u een Rekening heeft, is het doorgaans mogelijk om Persoonsgegevens te bekijken en bewerken door in te loggen en de gegevens rechtstreeks bij te werken of door contact met ons op te nemen. Neem contact met ons op als u geen Rekening heeft of als u vragen heeft over uw Rekeninggegevens of andere Persoonsgegevens.
 • Keuzes met betrekking tot het koppelen van uw bankrekening en open bankoplossingen
  • Om u in staat te stellen uw bankrekening bij PayPal te gebruiken (bijvoorbeeld voor PayPal-betalingen), moeten we bevestigen dat u de eigenaar bent van de bankrekening die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld en moeten we controleren of er voldoende geld op uw bankrekening staat voor deze toekomstige betalingen. U kunt uw bankrekening direct verifiëren door PayPal toegang te geven tot uw bankrekening om uw bankrekeninggegevens, banksaldi en transactiegeschiedenis te bekijken. De gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt gegeven, en in overeenstemming met de wetgeving met betrekking tot toegang tot uw bankrekeninggegevens. Als we na 90 dagen uw bankrekeningsaldo of transactiegeschiedenis opnieuw moeten bekijken, vragen we u opnieuw om toestemming.
  • U kunt uw bankrekening ook verifiëren door een verificatiecode te bevestigen die naar uw bankrekening met een IBAN (International Bank Account Number) is verzonden. Dit kan langer duren (1 tot 4 dagen). In dat geval kan PayPal uw banksaldi en/of transactiegeschiedenis niet bekijken.
 • Keuze met betrekking tot Communicatie
 • Berichten, waarschuwingen en updates van PayPal:
  • Marketing: we kunnen u marketinginhoud sturen over onze Sites, Services, producten, producten die we samen met financiële instellingen aanbieden, evenals de producten en services van onafhankelijke derden en leden van het PayPal-concern. Hiervoor gebruiken we verschillende communicatiekanalen, zoals e-mail, sms, pop-ups, pushberichten en berichtenapps. Volg de aanwijzingen in de marketingcommunicatie die u van ons ontvangt als u zich wilt afmelden voor dergelijke berichten. Als u een Rekening bij ons heeft, kunt u uw communicatievoorkeuren ook aanpassen in uw Rekeninginstellingen. U kunt uw voorkeuren voor pushberichten beheren in de instellingen van uw apparaat.
  • Informatief en overige: we sturen u communicatie waarvan het verplicht of noodzakelijk is om deze naar Gebruikers van onze Services te sturen, berichten met belangrijke informatie en andere communicatie die u bij ons heeft aangevraagd. Voor deze communicatie kunt u zich niet afmelden. Wel kunt u het type media en de indeling waarin u deze berichten ontvangt aanpassen.

11. Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in de wetten inzake gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten op toegang, rectificatie, restrictie, wissing en gegevensoverdraagbaarheid. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen.

Daarnaast heeft u, onder voorbehoud van specifieke vereisten, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op grond van legitieme belangen of een openbaar belang of een aan ons verleende officiële bevoegdheid.

Als u een Rekening heeft bij een of meer van onze Services, kunt u over het algemeen uw Persoonsgegevens in de Rekening bekijken en bewerken door in te loggen en de gegevens rechtstreeks bij te werken. We kunnen met uw toestemming geautomatiseerde besluitvorming gebruiken voor beslissingen inzake krediet of indien nodig om een contract aan te gaan of uit te voeren of voor zover toegestaan door de wetgeving van de EU of de betrokken lidstaat.

Neem contact met ons op als u meer informatie nodig heeft over geautomatiseerde besluitvorming.

12. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

We gebruiken technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen die speciaal ontworpen zijn om uw Persoonsgegevens redelijkerwijs bescherming te bieden tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit firewalls, gegevenscodering, fysieke toegangscontroles bij onze datacenters en controlemechanismen voor de toegang tot informatie. Waar wij zorg dragen voor de beveiliging van onze systemen en services, bent u verantwoordelijk voor het veiligstellen en handhaven van de privacy van uw wachtwoord(en) en Rekening-/profielregistratiegegevens. Ook dient u ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die we van u hebben correct en up-to-date zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van Persoonsgegevens die we met derden delen op basis van een rekeningkoppeling die u heeft geautoriseerd. 

13. Kunnen kinderen onze Services gebruiken?

De Sites en Services zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie, waaronder Persoonsgegevens, van minderjarigen of andere personen die volgens de wet niet in staat zijn om onze Sites en Services te gebruiken. Als we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, verwijderen we deze onmiddellijk, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als u denkt dat we per ongeluk of onbedoeld informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar.

14. Wat moet u nog meer weten?

Wijzigingen in deze Privacyverklaring.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen overeenkomstig eventuele aanpassingen van onze activiteiten, Sites of Services of van toepasselijke wetgeving. De gewijzigde Privacyverklaring wordt van kracht op de gepubliceerde ingangsdatum. 

Als de herziene versie een ingrijpende wijziging bevat, krijgt u 30 dagen van tevoren een kennisgeving te zien op de pagina Beleidsaanpassingen van onze website. We kunnen gebruikers ook via e-mail of op een andere manier op de hoogte stellen van de wijziging. 

15. Definities

 • Rekening: een PayPal-rekening of Xoom-ledenrekening.

 • Verwerkingsverantwoordelijke: geeft aan dat PayPal het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

 • Apparaatgegevens: dit zijn gegevens die automatisch kunnen worden verzameld vanaf alle apparaten die worden gebruikt voor toegang tot de Site of Services. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het apparaattype; de netwerkverbindingen van uw apparaat; de naam van uw apparaat; het IP-adres van uw apparaat; informatie over de webbrowser van uw apparaat en de internetverbinding die u gebruikt voor toegang tot de Site of Services; Geografische informatie; informatie over apps die op uw apparaat zijn gedownload en biometrische gegevens.

 • Geografische informatie: dit betreft informatie waarmee uw locatie redelijk specifiek kan worden geïdentificeerd met behulp van bijvoorbeeld lengte- en breedtegraadcoördinaten die door middel van gps, wifi of mobiele triangulatie zijn verkregen. 

 • PayPal: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. en dochterondernemingen of partners. In deze Privacyverklaring wordt, afhankelijk van de context, soms naar PayPal verwezen als 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'.

 • Persoonsgegevens betekent gegevens die gekoppeld kunnen worden aan een geïdentificeerde of direct dan wel indirect identificeerbare natuurlijke persoon. 'Persoonsgegevens' bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, naam, adres (inclusief factuur- en verzendadres), telefoonnummer, e-mailadres, betaalkaartnummer, andere gegevens van de financiële rekening, rekeningnummer, geboortedatum, door de overheid verstrekte referenties (bijv. een rijbewijsnummer, identiteitsbewijs, paspoortnummer).  

 • Verwerken: elke manier waarop we, al dan niet langs geautomatiseerde weg, omgaan met Persoonsgegevens of verzamelingen van Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken via doorgifte, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

 • Services: verwijst naar alle producten, services, inhoud, functionaliteit, technologieën of functies en alle gerelateerde websites, toepassingen en services die door PayPal aan u worden aangeboden.

 • Sites: verwijst naar de websites, mobiele apps, officiële platforms voor sociale media of andere online onderdelen waarmee PayPal u de Services aanbiedt en waarop (een koppeling naar) deze Privacyverklaring beschikbaar is.

 • Technische gebruiksgegevens betekent de informatie die we verzamelen van uw telefoon, computer of andere apparaten waarmee u toegang tot de Sites of Services verkrijgt. Technische gebruiksgegevens geven ons inzicht in de wijze waarop u de Sites en Services gebruikt, zoals wat u heeft gezocht en bekeken op de Sites en de manier waarop u onze Services gebruikt, inclusief uw IP-adres, statistieken over hoe de pagina's worden geladen of weergegeven, de websites die u heeft bezocht voordat u naar de Sites navigeerde en andere gebruiks- en browsergegevens die met behulp van Cookies zijn verzameld.

 • Gebruiker: een persoon die de Services gebruikt of toegang heeft tot de Sites.

16. Aanvullende informatie

Afhankelijk van uw regio of de manier waarop u de Services gebruikt, geldt de informatie in deze paragraaf mogelijk alleen voor specifieke klanten. PayPal ontvangt deze informatie van derden met wie u mogelijk contact heeft wanneer u de Services gebruikt.

 • Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER)

Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER)

De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking van gebruikersgegevens door PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van aanbieders van internetservices of financiële services in de EU, in haar Privacyverklaring aan welke externe aanbieders van services en zakelijke partners de gebruikersgegevens openbaar worden gemaakt, plus de reden van de openbaarmaking en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt. Klik hier voor een overzicht van deze externe partijen. Door deze Privacyverklaring te accepteren en een Rekening bij PayPal aan te houden, geeft u ook uitdrukkelijk toestemming dat uw gegevens voor de vermelde doeleinden mogen worden overgedragen aan deze externe partijen.

PayPal kan de hierboven genoemde lijst met derden elk kwartaal bijwerken (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). PayPal zal pas na 30 dagen na de datum waarop die lijst via deze Privacyverklaring openbaar wordt gemaakt, beginnen met de overdracht van gegevens aan de nieuwe entiteiten of voor de nieuwe doeleinden of gegevenstypes die in elke update worden aangegeven. U dient de lijst elk kwartaal op de hierboven vermelde datums te controleren op de PayPal-website. Als u niet binnen 30 dagen na de publicatie van de bijgewerkte lijst met derden bezwaar maakt tegen de nieuwe openbaarmaking van gegevens, gaan we ervan uit dat u de wijzigingen in de lijst en in deze Privacyverklaring heeft geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw rekening opheffen en het gebruik van onze services stopzetten.

Het kan voor de levering van de PayPal-services noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens die we verzamelen (zoals beschreven in deze Privacyverklaring) over te dragen aan andere aan PayPal gerelateerde bedrijven of andere entiteiten, met inbegrip van die entiteiten die in deze paragraaf worden genoemd in hun hoedanigheid van aanbieders van betaalservices, betalingsverwerkers of rekeninghouders (of vergelijkbare hoedanigheden). U erkent dat volgens hun plaatselijke wetgeving, dergelijke entiteiten mogelijk onderworpen zijn aan wetten, regelgeving, onderzoeken of bevelen waarvoor de openbaarmaking van gegevens aan de desbetreffende autoriteiten in het desbetreffende land vereist is. Uw gebruik van de PayPal-services vormt uw toestemming voor het overdragen van dergelijke informatie om u de PayPal-services te bieden.

In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren met uw gegevens:

 1. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan: politie en justitie, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties op nationaal, internationaal en supranationaal niveau, bevoegde instanties, departementen en regelgevende instanties, zelfregulerende instanties of organisaties (inclusief maar niet beperkt tot de instanties die hier worden genoemd in de paragraaf Instanties van de lijst met externe aanbieders), alsmede andere derden, waaronder bedrijven van de PayPal-groep, (i) waaraan we wettelijk verplicht zijn of het ons toegestaan is gegevens openbaar te maken, conform inclusief maar niet beperkt tot de wetten van Luxemburg van 24 juli 2015 over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA-wetgeving') en 18 december 2015 over de algemene OESO-rapportagestandaard ('CRS-wetgeving'); (ii) waarvan we redenen hebben om te geloven dat het voor ons gepast is om samen te werken bij onderzoeken naar fraude of andere (potentiële) illegale activiteiten, of (iii) om onderzoek te doen naar overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, uw betaalmethode of kaartuitgevende instantie).

  Als u onder de FATCA- of CRS-wetgeving valt, zijn we verplicht u te informeren welke informatie over u we mogelijk aan verschillende instanties moeten doorgeven. Lees meer over de verplichtingen van PayPal onder de FATCA- en CRS-wetgeving en wat deze verplichtingen voor u kunnen betekenen, alsmede welke informatie we als gevolg hiervan mogelijk verstrekken.

  Wij en andere organisaties, inclusief partijen die PayPal accepteren, kunnen de noodzakelijke informatie (ook afkomstig uit andere landen, en inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die door fraudepreventiebedrijven is geconstateerd) tevens delen, inzien en gebruiken, zodat zowel wij als zij tot een goede risicobeoordeling en een goed risicobeheer kunnen komen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorkoming van fraude, witwassen en financiering van terroristische activiteiten). U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende gegevens van de relevante fraudepreventiebedrijven wilt ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze organisaties, fraudepreventiebedrijven en andere derden.

 2. Rekeninggegevens verstrekken aan eigenaars van het intellectuele-eigendomsrecht als ze onder de toepasselijke nationale wetten van een EU-land een vordering jegens PayPal hebben ingesteld voor een buitengerechtelijke openbaarmaking van informatie als gevolg van een inbreuk op hun intellectuele-eigendomsrechten waarvoor PayPal-services zijn gebruikt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, sectie 19, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Handelsmerkenwet of sectie 101, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Auteurswet).

 3. De noodzakelijke gegevens openbaar maken als reactie op vereisten van creditcardmaatschappijen of een civiel- of strafrechtelijk proces.

 4. Maak uw naam en uw PayPal-link bekend in de lijst met gebruikersaccounts van PayPal. Uw gegevens worden bevestigd aan andere PayPal-gebruikers als een gebruiker een zoekopdracht uitvoert aan de hand van uw bedrijfsnaam, e-mailadres of telefoonnummer, of een deel van deze gegevens. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat mensen de juiste gebruiker betalen. Deze functie kan worden uitgeschakeld in de instellingen van uw PayPal-profiel.

 5. Als u als webwinkel een externe partij gebruikt voor de toegang tot of integratie met PayPal, kunnen we aan een dergelijke partner de noodzakelijke informatie openbaar maken met als doel een dergelijke regeling mogelijk te maken en in stand te houden (inclusief, maar niet beperkt tot, de status van uw PayPal-integratie, of u in het bezit bent van een actieve PayPal-rekening en mogelijk al samenwerkt met een andere PayPal-integratiepartner).

 6. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan de betalingsverwerkers, auditors, aanbieders van klantenservice, bureaus voor kredietinformatie en fraudepreventie, aanbieders van financiële producten, commerciële partners, marketing- en pr-bedrijven, aanbieders van operationele diensten, groepsbedrijven, bureaus, marketplaces en andere externe partijen die hier zijn vermeld. Het doel van deze openbaarmaking is om het voor ons mogelijk te maken de PayPal-services aan u te leveren. In de lijst van externe partijen vindt u tevens onder elke Categorie niet-exclusieve voorbeelden van de feitelijke derden (mogelijk inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw Rekeninggegevens al openbaar maken of aan wie we mogelijk overwegen uw Rekeninggegevens openbaar te maken, samen met het doel van die openbaarmaking en de precieze informatie die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze externe partijen wettelijk of contractueel de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).

 7. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan uw medewerker of wettelijke vertegenwoordiger (zoals een door u aangewezen gevolmachtigde of een aan u toegewezen curator).

 8. Cumulatieve statistische gegevens uitwisselen met onze zakelijke partners of voor public relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers in Manchester woonachtig is. Deze cumulatieve gegevens zijn echter niet verbonden aan persoonsgegevens.

 9. De noodzakelijke Rekeninggegevens delen met onafhankelijke (hier vermelde) derde partijen die zij voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:

  1. Fraudepreventie en risicobeheer: om te helpen fraude te voorkomen of risico's te beoordelen en te beheren. Als u de PayPal-services bijvoorbeeld gebruikt om goederen te kopen of te verkopen via eBay Inc. of diens afdelingen ('eBay'), kunnen we Rekeninggegevens met eBay delen om te helpen uw rekeningen beschermen tegen frauduleuze activiteiten, om u te waarschuwen als we dergelijke frauduleuze activiteiten met uw rekeningen detecteren of om kredietrisico's te bepalen.

   Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie en risicobeheer kunnen we de noodzakelijke Rekeninggegevens ook delen met eBay in gevallen waarin PayPal vastgehouden bedragen of andere beperkingen voor uw rekening heeft ingesteld als gevolg van geschillen, vorderingen, terugvorderingen of andere scenario's met betrekking tot de verkoop of aankoop van goederen. Ook kunnen we als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie en risicobeheer Rekeninggegevens delen met eBay ter ondersteuning van hun evaluatieprogramma's voor kopers en verkopers.

  2. Klantenservice: voor doeleinden in het kader van klantenservice, inclusief hulp bij services voor uw rekeningen of het oplossen van geschillen (bijvoorbeeld bij facturering of transacties).

  3. Verzending: gerelateerd aan de verzending en bijbehorende services voor aankopen die met PayPal zijn gedaan.

  4. Naleving van wetten: om te helpen te voldoen aan de controle-eisen voor het tegengaan van witwaspraktijken en financiering van terroristische activiteiten.

  5. Serviceproviders: om serviceproviders die een contract met ons hebben, in staat te stellen te werken in lijn met onze bedrijfsactiviteiten, zoals fraudepreventie, het innen van facturen, marketing, klantenservice en technologieservices. Op grond van onze contracten mogen deze serviceproviders uw gegevens alleen gebruiken in verband met de services die ze voor ons uitvoeren en niet te eigen bate.

Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google.

Als je cookies accepteert, gebruiken we ze om je ervaring te verbeteren en aan je voorkeuren aan te passen. We gebruiken ze ook om onze partners in staat te stellen gepersonaliseerde advertenties van PayPal te laten zien wanneer je andere sites bezoekt. Cookies beheren en meer informatie

Источник: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

Awesome! You have priority access

As one of our most loyal players, you have a direct line to our support experts.

Text UsEmail Us

You have an open chat session in the queue

We’ve detected that you’re currently in a chat session. If you wish to continue, you’ll need to close your chat session before you can open a new case.

Note: if you close your chat session, please wait at least five minutes for our systems to update and allow you to open a new case.

You have a chat session in progress

We’ve detected that you’re currently in a chat session. If you wish to continue, you’ll need to close your current chat session and then go to My Cases and close your case before you can start a new chat session.

Note: if you close your chat session, please wait at least five minutes for our systems to update and allow you to open a new case.

MY CASES

You have an open case.

You currently have an open case with us, and you may only have one support case open at a time. If you open a new case, your open case will be CLOSED and you will be placed at the end of the queue. We recommend waiting for your current case to be resolved

MY CASES

Are you sure you want to close your case?

Starting a new session will CLOSE your open case and place you in the back of the queue. You can always wait for your current ticket to be resolved.

MY CASES

Your ticket has been closed.

Источник: https://support.activision.com/

Z7_1P1811C0J8E540AG8AETO320K6

We Are Here For You

OneAmerica will continue to be there for you and yours during this unprecedented pandemic.

Our Message to You

We Are Here For You

OneAmerica will continue to be there for you and yours during this unprecedented pandemic.

Our Message to You

Businesses & Employers

Keeping it personal

Attract and retain talent, protect your business and prepare for transitions.

Get started

Diversity, Equity and Inclusion

Listen, Learn, Act

OneAmerica isn't just our name — it represents our belief in unity, togetherness and support.

Our commitment

File a Claim

Delivering our promises

Claims contact information and answers to your frequently asked claims questions.

File a claim

CAREER OPPORTUNITY

Start your future here

At OneAmerica® we think in terms of careers, not just jobs

Get started

ABOUT ONEAMERICA®

You are our priority

As a mutual organization, we are accountable to our clients and policyholders.

Who are we

Browser Requirements

Multi-factor authentication strengthens account security. To authenticate this device, select how you will receive your one-time PIN. Your PIN will be valid for 5 minutes.

How do you want to receive your one-time PIN for account access?

Источник: https://www.oneamerica.com/


60,000 Bonus Miles After You Spend $3,000 On Purchases In The First 3 Months From Account Opening: This product is not available to either (i) current Cardmembers of this credit card, or (ii) previous Cardmembers of this credit card who received a new Cardmember bonus for this credit card within the last 24 months. With this bonus offer, you will qualify and receive 60,000 bonus miles after you make Purchases totaling $3,000 or more during the first 3 months from account opening. ("Purchases" do not include balance transfers, cash advances, travelers checks, foreign currency, money orders, wire transfers or similar cash-like transactions, lottery tickets, casino gaming chips, race track wagers or similar betting transactions, any checks that access your account, interest, unauthorized or fraudulent charges, and fees of any kind, including an annual fee, if applicable.) After qualifying, please allow 6 to 8 weeks for bonus miles to post to your account. To be eligible for this bonus offer, account must be open and not in default at the time of fulfillment. Bonus miles do not count toward Premier status. If your account is not open for at least six months, United and Chase reserve the right to deduct the bonus miles from your MileagePlus Program account. Offer subject to change.


Earning Miles: Rewards Program Agreement: For more information about the UnitedSM Explorer Card rewards program, view the latest Rewards Program Agreement (PDF) Opens in a new window. We will mail your Rewards Program Agreement once your account is established. If you become a Chase Online customer, your Rewards Program Agreement will also be available after logging in to chase.com Opens in a new window.
How you can earn miles: You'll earn miles on purchases of products and services, minus returns or refunds, made with a UnitedSM credit card by you or an authorized user of the account. Buying products and services with your card, in most cases, will count as a purchase; however, the following types of transactions won't count and won't earn miles: balance transfers, cash advances and other cash-like transactions, lottery tickets, casino gaming chips, race track wagers or similar betting transactions, any checks that access your account, interest, unauthorized or fraudulent charges, and fees of any kind, including an annual fee, if applicable. 1 mile: You'll earn 1 mile for each $1 spent. 2 miles: You'll earn 2 miles total for each $1 spent (1 additional mile on top of the 1 mile per $1 earned on each purchase) on airline tickets purchased from United, and on the following purchases made from United: seat upgrades; Economy Plus®; inflight food, beverages and Wi-Fi; baggage service charges or other United fees. Other United related purchases, such as United Cruises®, United MileagePlus X, DIRECTV® and Merchandise Awards, are excluded. United tickets booked through some discount travel websites or as part of a third-party travel package will also not qualify. You'll also earn 2 miles total for each $1 spent (1 additional mile on top of the 1 mile per $1 earned on each purchase) on purchases of United Card Events from Chase and in the following rewards categories: restaurants; hotel accommodations when purchased directly with the hotel. Information about earning/transferring miles to United: Miles earned during a billing cycle will be automatically transferred to United after the end of each billing cycle. Losing miles: You'll immediately lose all miles that haven't been transferred to United if your card account status changes, or your card account is closed for program misuse, fraudulent activities, failure to pay, bankruptcy or other reasons described in the terms of the Rewards Program Agreement. Rewards Categories: Merchants who accept Visa/Mastercard credit cards are assigned a merchant code, which is determined by the merchant or its processor in accordance with Visa/Mastercard procedures based on the kinds of products and services they primarily sell. We group similar merchant codes into categories for purposes of making rewards offers to you. Please note: We make every effort to include all relevant merchant codes in our rewards categories. However, even though a merchant or some of the items that it sells may appear to fit within a rewards category, the merchant may not have a merchant code in that category. When this occurs, purchases with that merchant won't qualify for rewards offers on purchases in that category. Purchases submitted by you, an authorized user, or the merchant through third-party payment accounts, mobile or wireless card readers, online or mobile digital wallets, or similar technology will not qualify in a rewards category if the technology is not set up to process the purchase in that rewards category. For more information about Chase rewards categories, see chase.com/RewardsCategoryFAQs Opens in a new window


Free Checked Bag: The primary Cardmember and one traveling companion on the same reservation are each eligible to receive their first standard checked bag free; authorized users are only eligible if they are on the same reservation as the primary Cardmember. To receive first standard checked bag free, the primary Cardmember must include their MileagePlus® number in their reservation and use their UnitedSM Explorer Card to purchase their ticket(s). First standard checked bag free is only available on United- and United Express-operated flights; codeshare partner-operated flights are not eligible. Service charges for oversized, overweight and extra baggage may apply. Cardmembers who are already exempt from other checked baggage service charges will not receive an additional free standard checked bag. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. Please allow 2 weeks after account opening for your first free standard checked bag to be available on eligible United reservations. Please visit united.com/ChaseBag for details.


Global Entry or TSA PreCheck® Application Fee Statement Credit: To be eligible for this statement credit you must use your UnitedSM Explorer Card to either complete the Global Entry application and pay the $100 application fee, or complete the TSA PreCheck application and pay the application fee (reimbursed up to $85 maximum). A statement credit will be processed after the Global Entry program application fee OR TSA PreCheck application fee (whichever program is applied for first) is charged to your United Explorer Card. You are entitled to either: one (1) $100 statement credit per account, OR one (1) statement credit up to $85 maximum per account, every 4 years in connection with the Global Entry or TSA PreCheck program application fee. The statement credit will be posted to your account within 24 hours of the Global Entry or TSA PreCheck program application fee being posted to your account. You are responsible for payment of all charges until the statement credit posts to the account. Global Entry is a U.S. Government program, operated by U.S. Customs and Border Protection (CBP). TSA PreCheck is a U.S. Government program, operated by the U.S. Transportation Security Administration (TSA). Chase has no control over either program including, but not limited to, applications, approval process or enrollment, or fees charged by CBP or TSA, and no liability regarding the Global Entry or TSA PreCheck programs. For complete details on the Global Entry program, including full terms and conditions, go to ttp.cbp.dhs.gov. For complete details on the TSA PreCheck program, including full terms and conditions, go to tsa.gov. Websites and other information provided by government agencies are not within Chase's control and may not be available in Spanish. The statement credit benefit applies to the Global Entry or TSA PreCheck programs only. Other program applications including, but not limited to, NEXUS, SENTRI, and Privium are not eligible for the statement credit benefit. To be eligible for this benefit, your account must be open and not in default at the time of statement credit fulfillment. Neither United Airlines nor MileagePlus is responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. TSA PreCheck® is a registered trademark and is used with the permission of the U.S. Department of Homeland Security.


25% back on food, beverage and Wi-Fi purchases on board United- and United Express-operated flights: You will receive 25% back, in the form of a credit card account statement credit, on purchases of food, beverages and Wi-Fi on board United- and United Express-operated flights, when you use your UnitedSM Explorer Card to make such purchases. The statement credit will post to your account within 24 hours of your onboard purchase posting to your account. You will also receive 25% back on food, beverage and Wi-Fi purchases made on board by authorized users who use your United Explorer Card account to make such purchases. To qualify for the 25% back, account must be open and not in default at the time of fulfillment.


Priority Boarding: The primary Cardmember and companions traveling on the same reservation are eligible for priority boarding; authorized users are only eligible if they are on the same reservation as the primary Cardmember. To receive priority boarding, the primary Cardmember must include their MileagePlus® number in their reservation. Priority boarding is only available on United- and United Express-operated flights; codeshare partner-operated flights are not eligible. UnitedSM Explorer Card members can board the plane before general boarding, after MileagePlus Premier® members, customers with Premier Access® and travelers requiring special assistance. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. Please allow 2 weeks after account opening for priority boarding to be available on your United reservation.


Anniversary United Club Passes: Two (2) United ClubSMone-time passes will be deposited into the primary Cardmember's MileagePlus Program account after account opening and every 12 months thereafter as long as the credit card account remains open. Please allow 4 weeks for your United Club passes to be deposited into your MileagePlus Program account. Each pass grants one person one-time access to a United Club location subject to United Club terms & conditions, united.com/UnitedClubRules, and Club access policies, united.com/UnitedClubAccess, each of which is subject to change, with or without notice. Access is subject to space availability. United Club passes must be presented for admittance to the United Club and can be accessed through the United app or by printing them from your MileagePlus account on united.com. United Club passes have no cash value, cannot be sold and cannot be replaced if lost or stolen. Each United Club pass is subject to the expiration date located on the pass. If your credit card account is closed, United and Chase reserve the right to remove the United Club passes from your MileagePlus Program account. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, United Club amenities.


Upgrading Award Tickets: The primary Cardmember who has MileagePlus® Premier® status and is traveling on an award ticket is eligible for Complimentary Premier Upgrades on select United- and United Express-operated flights, subject to availability; travel companions and authorized users are not eligible. Assignment of Complimentary Premier Upgrades on award tickets within each Premier level will be prioritized after the lowest paid fare class. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. Please visit united.com/upgrades for details on flights eligible for Complimentary Premier Upgrades and upgrade processing.


Luxury Hotel & Resort Collection: The Luxury Hotel & Resort Collection (LHRC) program benefits and Guest Privileges are available exclusively on select Chase credit cards. To receive the Guest Privileges, reservations must be made through an LHRC Travel Specialist or on LHRCollection.com. Websites and other information provided by LHRC and/or participating hotels are not within Chase's control and may or may not be available in Spanish. All exclusive amenities and Guest Privileges are provided per room and are based on double occupancy. Some amenities may only apply to select rates, may be subject to availability at check-in, and are not redeemable for cash. Amenities may not be combined with other offers, including tour operator or wholesaler rates and packages. Complimentary Wi-Fi provided, with the exception of locations where Wi-Fi is not available. Program benefits, participating properties, and Guest Privileges are valid through the current calendar year, but may become unavailable due to circumstances outside of Chase's control. All efforts have been made to ensure the accuracy of the information contained. We reserve the right to correct any mistakes. Certain blackout dates and other restrictions may apply. This program is brought to you by Chase through an agreement with Signature Travel Network.


Earn Premier Qualifying Points (PQP): The primary Cardmember will earn 500 Premier Qualifying Points (PQP) for every $12,000 in net purchases (including purchases made by authorized users) up to a maximum of 1,000 PQP in a calendar year. PQP will apply towards Premier status tiers up to and including Premier 1K. PQP earn rate, annual cap and qualification requirements for Premier status may vary by MileagePlus program year and MileagePlus Credit Card type. Please allow 6-8 weeks after qualifying purchases for PQP to post to your account. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits.


Award Availability, Pricing, and Fees: As long as tickets are still available for sale for the applicable cabin on any United-operated flight, MileagePlus members can use miles to book award travel on such flight. Award pricing is subject to change without notice. Awards on partner-operated flights and upgrade awards are subject to limitations and restrictions. Passenger is responsible for all taxes, fees, baggage fees and surcharges applicable to award travel, including, with respect to government imposed taxes and fees, September 11th Security Fee of $5.60 per one-way trip that does not include a government defined stopover, US Customs, Immigration and APHIS User Fees of $16.95 for each international arrival in the U.S.; and non-U.S. government ticket taxes, fees and airport charges may add up to $300 per ticket as of January 1, 2021. Such taxes, fees and surcharges must be paid at the time of ticketing and are subject to change. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. Visit united.com/AirAwards for details.


Concierge Service: Cardmembers are responsible for the cost of any goods or services purchased through the Concierge.


Complimentary DashPass from DoorDash: You and your authorized user(s) will receive 12 months of complimentary DashPass for use on both the DoorDash and Caviar applications during the same subscription period based on the first activation date, when the subscription is activated with an United MileagePlus® Card by 03/31/2022. Subscription period for all users on this credit card account will begin and end based on when the first user activates the subscription on the DoorDash or Caviar mobile applications, regardless of when subsequent subscriptions are activated. The same log in credentials must be used on DoorDash and Caviar in order for the DashPass benefit to be used on both applications. After the complimentary DashPass subscription period ends, you and any authorized users will continue to be enrolled and charged the then current monthly DashPass rate for each subscription activated. You can cancel anytime on the DoorDash or Caviar mobile application. To receive the subscription benefits, the primary cardmember and/or authorized user(s) must first add their applicable Chase credit card as a payment method in the DoorDash or Caviar mobile applications, and then click the activation button. Benefits of DashPass from DoorDash include no delivery fee on orders from (i) DashPass eligible merchants (excluding grocery) with subtotals over $12 ($25 in California, for merchants more than five miles away from delivery location) and (ii) DashPass eligible grocery stores with subtotals over $25 (amounts and distances subject to change – see DoorDash or Caviar sites for current minimum subtotal and delivery area). However, other fees on food orders may apply. Current value of the DashPass subscription is as of 01/07/2020. DashPass orders are subject to delivery driver and geographic availability. Subscription must be activated with a United States address. Payment through third-party payment accounts, or online or mobile digital wallets (like Apple Pay and Google Pay), or subscriptions purchased through third parties are excluded from this offer. If you product change to another Chase credit card during the promotional period, your benefits may change. You may experience a delay in updating your applicable benefits in the DoorDash or Caviar mobile application; please note, once you product trade, the benefits from your previous credit card are no longer available for your use. You can only access the benefits available with your current credit card. Mobile applications, websites and other information provided by DoorDash or Caviar are not within Chase's control and may or may not be available in Spanish. Chase is not responsible for the provision of, or the failure to provide, DoorDash or Caviar benefits and services. Your applicable Chase credit card account must be open and not in default to maintain subscription benefits.
All deliveries subject to availability. Must have or create a valid DoorDash account. Qualifying orders containing alcohol will be charged a $0.01 Delivery Fee. No cash value. Non-transferable. See full terms and conditions at: help.doordash.com/consumers/s/article/offer-terms-conditions.


The Contactless Symbol and Contactless Indicator are trademarks owned by and used with the permission of EMVCo, LLC.

United Visa Card Program Information
Individuals whose requests for this offer are not approved will not be enrolled in MileagePlus® through this request, although existing MileagePlus members will remain enrolled in MileagePlus. Authorized users will not be enrolled in MileagePlus as a result of this request. MileagePlus miles awarded through the use of the employee's or authorized user's card will only be credited to the primary cardmember's account. If a cardmember's membership in United's MileagePlus Program is terminated in accordance with the terms and conditions of that Program, the cardmember will no longer be eligible to earn any MileagePlus miles for purchases using the United Card. Chase's sole obligation concerning the award and redemption of miles shall be to make a valid request to United to award miles to the cardmember's associated MileagePlus account. Chase disclaims liability or responsibility for United's failure to award or redeem miles to the cardmember's associated MileagePlus account after Chase has met its obligations to United in connection with such a request. Benefits are available as long as cardmember's UnitedSM Explorer Credit Card account is open and not in default. Upon closure of the cardmember's United Explorer Credit Card account, all benefits will be canceled.

MileagePlus Program Terms and Conditions:
Miles accrued, awards, and benefits issued are subject to change and are subject to the rules of the United MileagePlus® program, including without limitation the Premier® program (the "MileagePlus Program"), which are expressly incorporated herein. Please allow 6-8 weeks after completed qualifying activity for miles to post to your account. United® may change the MileagePlus Program including, but not limited to, rules, regulations, travel awards and special offers or terminate the MileagePlus Program at any time and without notice. United and its subsidiaries, affiliates and agents are not responsible for any products or services of other participating companies and partners. Taxes and fees related to award travel are the responsibility of the member. Bonus award miles, award miles and any other miles earned through non-flight activity do not count toward qualification for Premier status unless expressly stated otherwise. The accumulation of mileage or Premier status or any other status does not entitle members to any vested rights with respect to the MileagePlus Program. All calculations made in connection with the MileagePlus Program, including without limitation with respect to the accumulation of mileage and the satisfaction of the qualification requirements for Premier status, will be made by United Airlines® and MileagePlus in their discretion and such calculations will be considered final. Information in this communication that relates to the MileagePlus Program does not purport to be complete or comprehensive and may not include all of the information that a member may believe is important, and is qualified in its entirety by reference to all of the information on the united.com website and the MileagePlus Program rules. United and MileagePlus are registered service marks. For complete details about the MileagePlus Program, go to united.com.


Accounts subject to credit approval. Restrictions and limitations apply. United credit cards are issued by JPMorgan Chase Bank, N.A. Member FDIC. Offer subject to change.

Источник: https://creditcards.chase.com/travel-credit-cards/united/united-explorer

We understand there are reports of a service outage impacting customers.
We are investigating and will be back up and running soon.

!For an optimal experience, we recommend updating your browser.

blue search iconblue hamburger icon

Enter and select your address to check for deals at your home.

A valid service address is required
A street address is required
Please enter a valid zip code
Please enter a valid zip code
Your zip code is unrecognized. Please try again.
We had an unexpected error, please try again.

  Best offers are online!

  Get a

  CenturyLink Internet with Unlimited Data

  $100Visa® Prepaid Card^

  No contracts. No bundling. No data overages.

  when you get 100 Mbps

  ^

  Reward Card offer available on new Internet service order, 100M - 140M speeds. Restrictions apply. See Details. Card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC.

  $50/MOfor all speeds up to 100 MbpsAll speeds up to 100 Mbps

  Speed may not be available in your area. Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Get the fastest Internet speed available at your location (max speed is up to 100 Mbps). Offer Details.

  Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Get the fastest Internet speed available at your home (max speed is up to 100 Mbps). Offer Details.

  Family using various devices together

  Best offers are online!

  Get a

  CenturyLink Internet with
  Unlimited Data

  $100
  Visa® Prepaid Card^

  No contracts. No bundling. No data overages.

  when you get 100 Mbps

  ^

  Reward Card offer available on new Internet service order, 100M - 140M speeds. Restrictions apply. See Details.
  Card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC.

  $50/MOAll speeds up to 100 Mbps

  All speeds up to 100 Mbps


  for all speeds up to 100 Mbps

  Speed may not be available in your area. Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Get the fastest Internet speed available at your location (max speed is up to 100 Mbps). Offer Details.

  Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Get the fastest Internet speed available at your home (max speed is up to 100 Mbps). Offer Details.

  Best offers are online!

  Work from home and attend class virtually

  Get a

  Fiber Internet

  Fiber Gigabit

  Internet up to 940 Mbps

  $200Visa® Prepaid Card^

  Online only — Free modem and installation

  when you get 940 Mbps

  ^

  New customers only. Restrictions apply. See Details. Card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC.

  plans starting at$50$60$65/MOfor speeds up to 940 Mbps

  FREE modem

  FREE installation

  $299 value

  Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details. *Based on network uptime or availability.

  Speed may not be available in your area. Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

  Speed may not be available in your area. Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

  Speed may not be available in your area. Maximum download/upload speed of up to 940 Mbps via a wired connection. Prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

  Fast home WiFi service on a 99.9% reliable network*

  Man working from home

  Best offers are online!

  Work from home and attend class virtually

  Get a

  Fiber Internet

  Fiber Gigabit

  Internet up to 940 Mbps

  $200
  Visa® Prepaid Card^

  Online only — Free modem and installation

  when you get 940 Mbps

  ^

  New customers only. Restrictions apply. See Details. Card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC.

  plans starting at $50$60$65/MO85
  for speeds up to 940 Mbps

  FREE modem

  FREE installation

  $299 value

  Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details. *Based on network uptime or availability.

  Speed may not be available in your area. Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

  Speed may not be available in your area. Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

  Speed may not be available in your area. Maximum download/upload speed of up to 940 Mbps via a wired connection. Prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

  Fast home WiFi service on a 99.9% reliable network*

  Get the
  Ultimate Bundle.

  • Fast Internet
  • Reliable Home Phone

  To order Internet with Home Phone service, simply chat with a CenturyLink representative.

  Service may not be available in your area. Offer Details.

  Man using laptop

  Get the Ultimate Bundle.

  • Fast Internet
  • Reliable Home Phone

  To order Internet with Home Phone service, simply chat with a CenturyLink representative.

  Service may not be available in your area. Offer Details.

  Shop accessories

  Expand your CenturyLink
  entertainment & experiences

  Your smart-home will come to life with WiFi range
  extenders, security doorbells and cameras,
  work-from-home or learning technology,
  streaming TV devices, and more. See Details

  Shop Accessories

  Man using laptop

  Shop accessories

  Expand your CenturyLink
  entertainment & experiences

  Your smart-home will come to life with WiFi range
  extenders, security doorbells and cameras,
  work-from-home or learning technology,
  streaming TV devices, and more. See Details

  Shop Accessories

  CenturyLink®
  Smart Home

  Home Automation,
  Powered By Your High‐Speed Internet

  Learn More

  Rate requires High-Speed Internet and 3-year contract*. Activation, installation, and equipment fees apply. Rate excludes taxes and fees.Offer Details.

  Person touching smartphone

  CenturyLink® Smart Home

  Home Automation, Powered
  By Your High‐Speed Internet

  Rate requires High-Speed Internet and 3-year contract*. Activation, installation, and equipment fees apply. Rate excludes taxes and fees.Offer Details.

  Learn More

  Get the speed you need, for less.

  Fast, Reliable Fiber Internet

  Now

  $30/MO for 12 months

  Speed may not be available in your area. New customers only and prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

  + Free installation + Unlimited data + Speeds up to 100 Mbps

  Rocket lifting off

  Fast, Reliable Fiber Internet

  Now

  Speed may not be available in your area. New customers only and prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

  + Free installation
  + Unlimited data
  + Speeds up to 100 Mbps

  Switch to fast, reliable
  CenturyLink Fiber Internet.

  Pay $1 for the first month.^

  + Unlimited data
  + Speeds up to 940 Mbps
  + Free installation

  ^$1 for the first month, then $65/mo. will apply therefter. Speeds may not be available in your area. Maximum download/upload speed up to 940 Mbps via wired connection. New customers only and prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

  Cancel Cable

  Switch to fast, reliable
  CenturyLink Fiber Internet.

  Pay $1 for the first month.^

  + Unlimited data
  + Speeds up to 940 Mbps
  + Free installation

  ^$1 for the first month, then $65/mo. will apply therefter. Speeds may not be available in your area. Maximum download/upload speed up to 940 Mbps via wired connection. New customers only and prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

  Want more?

  Get six months of Slingfor free
  when you sign up for 940 Mbps speed.

  + Choose between SLING Blue and SLING Orange
  + Plus get a Free AirTV® Mini streaming device

  Speed may not be available in your area. Limited time offer available to new residential customers who sign up for a qualifying 940M plan through centurylink.com. Restrictions apply. After 6 mos., you will be billed then-current everyday price unless you go online to cancel. Offer Details

  Air Tv

  Want more?

  Get six months of Sling
  for freewhen you sign up
  for 940 Mbps speed.
  Air Tv

  + Choose between SLING Blue and SLING Orange
  + Plus get a Free AirTV® Mini streaming device

  Speed may not be available in your area. Limited time offer available to new residential customers who sign up for a qualifying 940M plan through centurylink.com. Restrictions apply. After 6 mos., you will be billed then-current everyday price unless you go online to cancel. Offer Details

  Switching to CenturyLink
  Fiber couldn't be easier.

  checkmarkWe'll cancel your cable service

  checkmarkWe'll cover your early termination fees

  checkmarkWe'll give you a free modem and free installation

  Switch and get Fiber Internet with speeds up to 940 Mbps

  Offer available to new residential customers only. Speed may not be available in your area. See  Details

  Switcher Concierge

  Switching to
  CenturyLink Fiber
  couldn't be easier.

  checkmarkWe'll cancel your cable service

  checkmarkWe'll cover your early termination fees

  checkmarkWe'll give you a free modem
  and free installation

  Switch and get Fiber Internet
  with speeds up to 940 Mbps

  Offer available to new residential customers only. Speed may
  not be available in your area. See  Details

  Get a

  $200REWARD CARD.^

  When you switch to

  CenturyLink® Fiber Internet

  Speeds up to 940 Mbps

  $65$60/moFree modem • Free installation

  ^Available to new residential customers who sign up for a CenturyLink Fiber Internet 940M plan through centurylink.com. Restrictions apply. See details. Speed may not be available in your area. Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

  Hurry Limited Time Offer

  Get a

  $200REWARD CARD.^

  When you switch to

  CenturyLink® Fiber Internet

  Speeds up to 940 Mbps

  $65$60/moFree modem • Free installation

  ^Available to new residential customers who sign up for a CenturyLink Fiber Internet 940M plan through centurylink.com. Restrictions apply. See details. Speed may not be available in your area. Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

  Good to see you again!

  Speeds up to are available at your home

  Best offers are online — Free modem and installation
  $299 Value Taxes apply

  CenturyLink Internet with Unlimited Data
  Unlimited, Uncomplicated, Unbundled

  Man working from home

  Good to see you again!

  Speeds up to are available at your home

  Best offers are online — Free modem and installation
  $299 value Taxes apply

  CenturyLink Internet with Unlimited Data
  Unlimited, Uncomplicated, Unbundled

  InfoWe are proud to support the FCC's Emergency Broadband Program.


  To learn more and to sign up, click here.
  Switch today to CenturyLink® Internet,get 12 mos. of Epix Nowon us.

  Limited time, online offer. New CenturyLink Internet customers (20Mbps speed and higher) residing in select locations only. Restrictions apply. Offer Details

  Limited time, online offer. New CenturyLink Internet customers (20Mbps speed and higher)
  residing in select locations only. Restrictions apply. Offer Details

  EPIX logo
  With EPIX NOW get instant access to 1000's of hit movies,exclusive
  original series like GodFather of Harlem, Belgravia, War of the Worlds
  and Chapelwaite, plus acclaimed documentaries - all uncut and
  commercial-free.

  Stream anytime, anywhere or watch live

  Check Availability Now

  People waving a greeting

  Internet Service

  Experience Reliable, Secure Internet.

  With CenturyLink Internet, you can choose from a wide range of available speeds that fit your online needs. CenturyLink is continually expanding its Fiber Gigabit Internet network that can deliver Internet speeds up to 940 Mbps (Speed may not be available in your area). Plus you can connect multiple devices with super-fast in-home WiFi.
  Learn More

  Limited Time Offer
  Switch now and get 12 mos. of EPIX NOW on us.

  Limited time, online offer. New CenturyLink Internet customers (20Mbps speed and higher) residing in select locations only. Restrictions apply. Offer Details

  Show Me Speeds In My Neighborhood

  Show Me Speeds In My Neighborhood

  CenturyLink Complete WiFi

  Powerful WiFi coverage for your home

  Complete WiFi with features to exceed your WiFi expectations.

  • Wireless modem using standard technology, WiFi 6
  • Control your home network with the My CenturyLink app
  • Built-in advanced security protection with Secure WiFi
   (included with most leased modems from CenturyLink)
  • Provides enough speed for multiple devices
  • 24/7 technical support

  Learn More

  Learn More About Secure WiFi
  Person using a laptop

  Bundles

  Bundle the services that are right for you and save.

  Bundle Internet with Home Phone and spend less each month while getting the best deals CenturyLink has to offer. Bundling is the simplest way to get everything you need. Learn More

  Couple watching tv

  TV

  TV Made Easy

  Tired of cable and paying for high priced TV options? Maybe you just aren't sure what you need? CenturyLink is here to help you. We are partnering with leading TV providers to offer you the best TV experience. Let us help you shop and compare TV services and find entertainment as unique as your household.

  See TV Options

  See TV Options

  Woman talking on phone

  Home Phone

  We have just the plan for you.

  Keep in touch with friends and family across the country, right next door or internationally with a crystal clear, reliable home phone connection. Learn More

  Woman admiring her new home

  Moving

  Stay connected in your new home.

  It's easy to transfer your Internet, TV, or home phone service to your new home with CenturyLink.
  Learn More

  Help Me Move

  Help Me Move


  Accessories Man in Tab

  COVID-19 Information —Learn More

  Make safe and secure one‐time bill payments with

  Quick Bill Pay

  You will need your account number or billing phone number to get started.

  Quick Bill Pay

  Congratulations! You currently subscribe
  to the fastest CenturyLink Internet speed
  available in your area.

  Choose from a wide range of available speeds that fit your online needs. CenturyLink is continually expanding its Fiber Gigabit Internet network that can deliver Internet speeds up to 940 Mbps (Speed may not be available in your area). Plus, you can connect multiple devices with super‐fast in‐home WiFi.

  Call 866‐541‐3322

  Review and pay your bill, shop for products and
  services, and receive technical support from your
  mobile devices.

  Download and Enroll to use the
  My CenturyLink App Today!

  Download and Enroll to use the My CenturyLink App Today!

  Home phone service that's ready when you are.

  Get home phone service that's ready to go as soon as you click submit. And with unlimited nationwide calling, you can talk all day anywhere in America for one low rate. Learn More

  Upgrade My Phone

  With paperless billing, you get the same information as you do with your printed bill, but online. Each month we send you an email when your bill is ready. The email includes a convenient link to your bill and options for how to pay.

  AutoPay is our automatic, monthly payment system. Scheduled monthly withdrawal payments are paid on time, without you having to worry about it.

  Stay connected in your new home.

  Get CenturyLink Internet, TV or home phone service in your new home.

  Save when you bundle DISH service through CenturyLink!

  CenturyLink and DISH are partnering to offer CenturyLink residential customers the best TV experience. It’s the best in TV, only from DISH, and now offered through CenturyLink.

  Order OnlineCall 888‐856‐2778

  CenturyLink values your business and respects your privacy. For more on how we use the information we collect online, read the CenturyLink online Privacy Policy. Terms and conditions apply.

  Top

  Offer Details

  Источник: https://www.centurylink.com/

  Revisit the SAP TechEd experience

  Browse 100+ sessions to find keynotes, lectures, strategy talks, and road maps that meet your needs and goals.

  Accelerate the circular economy

  Introducing SAP Responsible Design and Production – a cloud solution for designing products sustainably, eliminating waste, and building a regenerative business.

  Manage your vaccine and testing program

  Keep your employees safe. Easily collect, confirm, and manage vaccination status and ongoing test results – and address federal COVID-19 requirements with solutions from SAP and Qualtrics.

  Profits and losses are not the full story

  Damaging the environment costs lives and livelihood. Forward-thinkers are acquiring the mindset, data, and intelligent tools needed to build sustainability into their business.

  Back to topИсточник: https://www.sap.com/index.html

  Chase.com home

  “Chase,” “JPMorgan,” “JPMorgan Chase,” the JPMorgan Chase logo and the Octagon Symbol are trademarks of JPMorgan Chase Bank, N.A.  JPMorgan Chase Bank, N.A. is a wholly-owned subsidiary of JPMorgan Chase & Co.

  Investing involves market risk, including possible loss of principal, and there is no guarantee that investment objectives will be achieved.

  J.P. Morgan Wealth Management is a business of JPMorgan Chase & Co., which offers investment products and services through J.P. Morgan Securities LLC (JPMS), a registered broker-dealer and investment advisor, member FINRA and SIPC. Annuities are made available through Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), a licensed insurance agency, doing business as Chase Insurance Agency Services, Inc. in Florida. Certain custody and other services are provided by JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMCB). JPMS, CIA and JPMCB are affiliated companies under the common control of JPMorgan Chase & Co. Products not available in all states.

  "Chase Private Client" is the brand name for a banking and investment product and service offering, requiring a Chase Private Client Checking account.

  Bank deposit accounts, such as checking and savings, may be subject to approval. Deposit products and related services are offered by JPMorgan Chase Bank, N.A. Member FDIC.

  © 2021 JPMorgan Chase & Co.

  Источник: https://www.chase.com/

  Screenshots

  Description

  Say hello to our redesigned United app.

  With our everchanging environment and the need more than ever to empower our customers with more ability to self-serve and stay informed, we’ve worked to enhance our United app to deliver information more consistently, timelier and easier than before for all users – all while keeping many of the same features you know and love.

  The app is your all-in-one travel partner
  - Our redesigned app will now deliver information you need more consistently than ever before with improved navigation for a more seamless experience. The design updates also serve as a complement to our enhanced accessibility support for screen readers.
  - During your trip, our app home screen gives you quick access to important details by opening to the most useful and relevant information, for all users whether you’re signed in or not. When it’s time to travel, check in for your flights on the home screen and view real-time updates. See what amenities are on your flights and your position on the upgrade and standby lists. While at the airport, explore interactive airport maps to find a United Club location near you and stay up to date on your flight status through our push notifications delivered directly to your inbox.

  Manage your MileagePlus® account
  - Enroll in MileagePlus and check out our newly envisioned “My account” experience. You can also earn miles with MileagePlus programs and use these miles to book award travel on the app, too.

  Search for flights and book travel
  - Look for flights across our global network. When you find one that’s right, book it on the app using money, award miles or even your electronic travel certificates.

  Easily manage your reservations on the app
  - View and change your seat assignments, or enhance your trips by adding Economy Plus® seating, Premier Access®, United Club℠ passes, travel bundles and more. You can also change, cancel or rebook your flights right on the app, all through the “My trips” section.

  Continue using the app in the air
  - With United Private Screening on select flights, watch TV shows and movies on your own device. Plus, track the status of your checked bags and see which gate you’ll arrive to once you land.

  Travel-Ready Center
  - Use our Travel-Ready Center to navigate everything needed for travel. Learn about COVID-19 travel requirements and upload the necessary test results, vaccine documentation, and destination entry forms. It even integrates with Apple Health, allowing you to seamlessly provide your proof of vaccination.

  Have questions?
  - Message our contact center directly through the Contact Us section in the app.

  Version 4.1.35

  The mobile app keeps getting better! Improvements in this release include more optimization and a smoother experience when messaging our Contact Center for help.

  Ratings and Reviews

  My experience w United

  I flew in from EWR to GDL and the my one suitcase WAS NOT PUT ON THE PLANE from Houston to GDL. I was told that I am to wait for my luggage and that it would arrive sometime the next day. When I tried to phone United and gain information where is my suitcase and when it will arrive, I was transferred to a company in India and the horrible experience continued. Hours of waiting to speak to a person, lies over lies and promises to attend to my issue that were not meant to be kept. At that point I lost my trust and asked to leave the suitcase in the airport and I will pick it up by myself. I was promised that my suitcase will wait for me in the airport. The next day I drive an hour to the airport to find out that my luggage is on the United truck and the driver is in front of my rented accommodation, with no one to receive my suitcase. The company in India promised I will be able to get my suitcase in the airport and they lied again. At this point me and my suitcase were in limbo.

  I am a long bok atm United/Continental customer and I was VERY DISAPPOINTED with the way this was handled. It costed me TWO days of my precious vacation.

  Rivka Soloway

  App Devs - Hope you read

  I dislike leaving a “review” when I really need to submit a product complaint, but United leaves me no other obvious choice to submit feedback about the app. Overall, it’s a great app. But now that you must put in your card information into the app in order to make purchases on board, there’s a problem. I am NOT going to verify my card every time I check in for a flight. That’s just stupid. I do it once, and that should be it. I take at least two flights a week on United. So at least twice a week I’m being asked to verify a card that I verified less than 4 days ago. You may say that “we need to verify the card is still in your possession” or some other reason. Sorry. But that’s your problem. If you require us to use the app instead of presenting a card, then there are certain risks you accept. Sure. Some guy that flys once a year? Make him verify the card. Your Platinums? Stop hassling us. It’s easier for me to skip on board purchases than to have to go through a verification every time I check in. Especially since I have to click all the extra boxes now because some people are too stupid to know to not fly if they have Covid and that they have to wear a mask. I hate the dumbing down of America to its lowest common denominator. So ease up on the card verification or go back to taking cards in flight.

  Disorganized, confusing and not convenient

  This app is not only not user-friendly but it’s counterintuitive. Why do we have to search all over the app just to check in for our flight why do we have to type in our last name when we’re already signed into the app and why do we have to search everywhere to pull up our boarding pass, why do we have to click link after link in order to access the flight information - no one appreciates you rearranging everything every couple of months. This app is one of the worst flight apps I am a frequent flyer and this is by far the worst of all airline apps. How would you like it if somebody snuck into your room and rearranged everything and then you can’t find anything- well that’s exactly how it is every time I open this app and you’ve updated it. You still haven’t found an easy solution - there’s only three things we need from this app one, east check-in and easy access to a boarding pass. Two, easy access to the boarding times and to see flight information, standby information etc. And three, the information on where to go for our gate. Currently, the boarding pass doesn’t even have the gate information and there’s too many links and too many options. it’s unclear, unorganized and confusing. Whoever you hired to create this app was obviously an amateur.

  The developer, United Airlines, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

  Data Used to Track You

  The following data may be used to track you across apps and websites owned by other companies:

  Data Linked to You

  The following data may be collected and linked to your identity:

  • Purchases
  • Financial Info
  • Location
  • Contact Info
  • User Content
  • Search History
  • Identifiers
  • Usage Data
  • Sensitive Info
  • Diagnostics

  Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

  Information

  Seller
  United Air Lines

  Size
  461.1 MB

  Category
  Travel

  Compatibility
  iPhone one united customer service
  Requires iOS 13.0 or later.
  iPad capital one atm bank near me
  Requires iPadOS 13.0 or later.
  iPod touch
  Requires iOS 13.0 or later.
  Mac
  Requires macOS 11.0 or later and a Mac with Apple M1 chip.

  Age Rating
  4+

  Location
  This app may use your location even when it isn’t open, which can decrease battery life.

  Copyright
  © 2021 United Airlines Holdings, Inc

  Price
  Free

  Supports

  • Wallet

   Get all of your passes, tickets, cards, and more in one place.

  • Family Sharing

   With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

  You Might Also Like

  Источник: https://apps.apple.com/us/app/united-airlines/id449945214
  Donate
  Education Icon

  Setting Children Up for Success

  Delivering quality child care, early education, and school-age programs that prepare children for lifelong success and are accessible to all families.

  Heart Icon

  Supporting and Strengthening Families

  Supporting families who are working to stay together or reunify, and helping children in foster care find their permanent, loving home.

  Counseling Icon

  Cultivating Emotional and Mental Well-Being

  Providing therapy and evidence-based treatments, including trauma treatments, that support individuals’ and families’ emotional and mental well-being.

  House Icon

  Creating Homes Where Young People Thrive

  Creating homes where young people can heal from past trauma, grow as individuals and students, and thrive as they prepare for independent adulthood.


  WHO WE ARE

  One Hope United began as a home for children 125 years ago and has been investing in children and families ever since. Our team of nearly 800 talented professionals serves over 10,000 children and families each year through education centers, child and family services, behavioral health, and residential programs in Florida, Illinois, Missouri and Wisconsin.


  Our Impact

  • 2,130
   Children Served in Our Child Development Centers
  • 272
   Families Served in Our Home Visiting Programs
  one united customer service of Families Remained Intact During the Service Period in Intact Family Services Programs
 1. 95%
  of discharged youth remained in a home-like setting in Comprehensive Community Based Youth Services (CCBYS)
  • 207
   Children Returned Home from Foster Care
  • 118
   Children Adopted from Foster Care
  • 0
   CHILDREN, ADULTS AND FAMILIES SERVED

  What We Do

  Let's Get Social

  ©2021 One Hope United

  Links
  Stay Connected
  Join Our Email List
  Contact us!
  • 333 South Wabash Ave.
   Suite 2750
   Chicago, IL 60604

  • Phone: 312.922.6733

  • Contact Us!

  Translate »

  Источник: https://onehopeunited.org/

  Awesome! You have priority access

  As one of our most loyal players, you have a direct line to our support experts.

  Text UsEmail Us

  You have an open chat session in the queue

  We’ve detected that you’re currently in a chat session. If you wish to continue, you’ll need to close your chat session before you can open a new case.

  Note: if you close your chat session, please wait at least five minutes for our systems to update and allow you to open a new case.

  You have a chat session in progress

  We’ve detected that you’re currently in a chat session. If you wish to continue, you’ll need to close your current chat session and then go to My Cases and close your case before you can start a new chat session.

  Note: if you close your chat session, please wait at least five minutes for our systems to update and allow you to open a new case.

  MY CASES

  You have an open case.

  You currently have an open case with us, and you may only have one support case open at a time. If you open a new case, your open case will be CLOSED and you will be placed at the end of the queue. We recommend waiting for your current case to be resolved

  MY CASES

  Are you sure you want to close your case?

  Starting a new session will CLOSE your open case and place you in the back of the queue. You can always wait for your current ticket to be resolved.

  MY CASES

  Your ticket has been closed.

  Источник: https://support.activision.com/

  Privacyverklaring

  >> Alle juridische overeenkomsten weergeven

  Ingangsdatum: 9 september 2021

  1. Overzicht
  2. Contact
  3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?
  4. Waarom bewaren we Persoonsgegevens?
  5. Hoe verwerken we Persoonsgegevens?
  6. Delen we Persoonsgegevens?
  7. Hoe werken we samen met andere services en platforms?
  8. Internationale overdrachten
  9. Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?
  10. Welke privacykeuzes heeft u?
  11. Wat zijn uw rechten?
  12. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?
  13. Kunnen kinderen onze Services gebruiken?
  14. Wat moet u nog meer weten?
  15. Definities
  16. Aanvullende informatie (bevat de Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER))

  1. Overzicht

  PayPal heeft deze Privacyverklaring ontwikkeld om uit te leggen hoe PayPal als eenVerwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens kan verzamelen, bewaren, verwerken, delen en overdragen wanneer u onze Sites bezoekt of onze Services gebruikt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op uw Persoonsgegevens wanneer u Sites bezoekt of Services gebruikt. De verklaring is niet van toepassing op online websites of services die niet van PayPal zijn of niet door PayPal worden beheerd, inclusief websites of services van andere PayPal-gebruikers.

  We zijn als Europese bank in Luxemburg geregistreerd en voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming en financiële regelgeving. Voor alle duidelijkheid: deze Privacyverklaring vormt geen 'raamcontract' zoals bedoeld in de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) en vormt geen toepassing van deze Richtlijn in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

  Deze Privacyverklaring is bedoeld om u toegang te geven tot informatie over onze privacyprocedures en u inzicht te geven in de privacykeuzes die u heeft wanneer u onze Sites en Services gebruikt. Houd er rekening mee dat ons aanbod van Services per regio kan verschillen. Deze Privacyverklaring kan, afhankelijk van de betreffende Sites en Services, worden aangevuld met aanvullende mededelingen. U kunt aanvullende informatie vinden in het Overzicht van cookies en trackingtechnologieën en in de Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving.

  Een aantal termen die we in deze Privacyverklaring gebruiken, hebben we nader gedefinieerd. U kunt de betekenis van de termen met een hoofdletter lezen in de paragraaf Definities.

  Neem contact met ons op als u vragen heeft over eventuele privacyprocedures die niet in deze Privacyverklaring worden behandeld.

  2. Contact

  U kunt contact met ons opnemen als u algemene vragen of bedenkingen heeft over deze Privacyverklaring en de aanvullende mededelingen of over de manier waarop we met uw Persoonsgegevens omgaan.

  We willen ervoor zorgen dat uw vragen op de juiste plaats terechtkomen:

  • Klik hier om contact met ons op te nemen over uw PayPal-rekening of -transactie, of over een kaartbetaling die aan een webwinkel is gedaan.
  • Klik hier om contact met ons op te nemen over uw Xoom-account

  U kunt online contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of via PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.Daar

  3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

  Wanneer u onze Sites bezoekt of onze Services gebruikt, verzamelen we onder meer de volgende Persoonsgegevens over u:

  • Informatie over registratie en gebruik: wanneer u zich aanmeldt bij onze Services door een Rekening te openen, verzamelen we de Persoonsgegevens die we nodig hebben om de door u gevraagde One united customer service te kunnen bieden en verlenen. Afhankelijk van de Services die u kiest, kunnen we u bij het openen van een Rekening vragen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en identificatiegegevens te verstrekken. Tijdens het gebruik van onze Services vragen we u mogelijk aanvullende Persoonsgegevens te verstrekken.

  • Informatie over transacties en ervaringen: wanneer u onze Services gebruikt of onze Sites bezoekt, bijvoorbeeld om aankopen te doen bij webwinkels, geld te ontvangen, betalingen te verwerken of geld over te maken naar vrienden en familie, verzamelen we informatie over de transactie zelf en andere gerelateerde informatie zoals het overgemaakte of verzochte bedrag, het betaalde bedrag voor producten of services en informatie over de webwinkel, inclusief informatie over de gebruikte betaalmethoden voor de transactie, Apparaatgegevens, Technische gebruiksgegevens en Geografische gegevens.
  • Persoonsgegevens van deelnemers: wanneer u onze Services gebruikt of onze Sites bezoekt, verzamelen we de door u verstrekte Persoonsgegevens over de andere deelnemers die bij de transactie betrokken zijn.
  • Geld overmaken of een betaalverzoek sturen: wanneer u geld overmaakt of een betaalverzoek via onze Services stuurt, verzamelen we Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en gegevens van de financiële rekening van de deelnemer die geld van u ontvangt of geld aan u overmaakt. Welke Persoonsgegevens we precies van een deelnemer nodig hebben, varieert afhankelijk van de Services die u gebruikt om geld over te maken of betaalverzoeken te doen.
  • Een factuur betalen of iemand anders verzoeken om een factuur te betalen:  als u onze Services gebruikt om een factuur voor iemand anders te betalen of als u een Gebruiker verzoekt een factuur voor u te betalen, verzamelen we via u Persoonsgegevens over de rekeninghouder, zoals diens naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en het rekeningnummer van de factuur die u wilt betalen of waarvoor u een betaalverzoek doet.
  • Opwaarderen van uw rekeningen: als u onze Services gebruikt om uw Rekening of eventuele andere rekeningen op te waarderen, of als u een Gebruiker vraagt een of meer van deze rekeningen op te waarderen, verzamelen we via u mogelijk Persoonsgegevens over de andere partij of via de andere partij over fhn staff directory om dit mogelijk te maken. Als u onze Services bijvoorbeeld gebruikt om een mobiele telefoon op te waarderen of een verzoek doet om uw mobiele rekening op te waarderen, kunnen we Persoonsgegevens en andere informatie verzamelen, inclusief het mobiele rekeningnummer van de andere deelnemer.
  • Informatie over uw openbare profiel en uw vrienden en contacten: het kan voor ons makkelijker zijn u te helpen om transacties met uw vrienden en contacten te verrichten als u uw lijst met contacten aan uw Rekening koppelt of als uw Rekeningprofiel openbaar gemaakt is. Als u uw Rekening koppelt aan een apparaat of socialemedia-account, gebruiken we de gegevens uit uw lijst met contacten (zoals naam, adres, e-mailadres) om uw ervaring met onze Services te verbeteren. Als uw Rekeningprofiel openbaar gemaakt is, kunnen andere gebruikers geld bank of america hr connect u overmaken door uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres of mobiele nummer op PayPal op te zoeken en uw identiteit te controleren aan de hand van uw profiel met bijbehorende foto. U kunt uw Rekeningprofiel op elk gewenst moment weer besloten maken via uw PayPal.Me-instellingen.
  • Persoonsgegevens die u desgevraagd aan ons wilt verstrekken voor het verkrijgen van aanvullende Services of specifieke online Services: we kunnen aanvullende gegevens van u verzamelen als u een optionele Sitefunctie aanvraagt of gebruikt of uitgebreide Services of andere gewenste functionaliteit aanvraagt. Als het gebruik van die Persoonsgegevens afwijkt van het gebruik dat wordt beschreven in deze Privacyverklaring, sturen we u een speciale kennisgeving op het moment dat we deze gegevens verzamelen.
  • Persoonsgegevens als u merkloze Services gebruikt: bepaalde Services zijn beschikbaar zonder dat u hoeft in te loggen of een Rekening hoeft te openen. We verzamelen Persoonsgegevens als u interactie heeft met en betalingen doet aan webwinkels via onze betaalservices die het merk PayPal niet hebben en wanneer u met PayPal betaalt zonder in te loggen op een rekening. Voor onze merkloze betaalservices verloopt uw interactie met de webwinkel op het platform van de webwinkel. Als u Rekeninghouder bent of op een later moment een Rekening opent, kunnen we informatie over merkloze transacties verzamelen en deze aan uw Rekening koppelen om uw klantervaring als Rekeninghouder te verbeteren en een goede naleving en analyse mogelijk te maken. Als u geen Rekeninghouder bent, verzamelen en bewaren we alle gegevens die u verstrekt, en gebruiken we deze in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
  • Persoonsgegevens over u van externe partijen: we ontvangen, indien wettelijk toegestaan, informatie van externe partijen, zoals webwinkels, gegevensaanbieders en kredietbureaus.
  • Andere gegevens die we verzamelen met betrekking tot uw gebruik matt holliday bobblehead onze Sites of Services: we kunnen aanvullende gegevens van of over u verzamelen wanneer u met ons communiceert, contact opneemt met onze klantenondersteuning of reageert op een enquête.

  4. Waarom bewaren we Persoonsgegevens?

  We bewaren Persoonsgegevens in een identificeerbare indeling gedurende de termijn die minimaal vereist is om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en voor onze zakelijke doeleinden. We kunnen Cancel capital one debit card langer bewaren dan wettelijk verplicht is als dit onze rechtmatige zakelijke belangen dient en niet wettelijk verboden is. Als uw Rekening wordt opgeheven, kunnen we stappen ondernemen om Persoonsgegevens en andere gegevens af te schermen. We behouden echter de mogelijkheid om de gegevens te bewaren en gebruiken zolang dat verplicht is om de toepasselijke wetgeving na te leven. We blijven dergelijke Persoonsgegevens gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  We gebruiken cookies met een vastgelegde vervaltijd. Tenzij u binnen die tijd onze Sites bezoekt of onze Services gebruikt, worden de cookies automatisch uitgeschakeld en de opgeslagen gegevens verwijderd. Raadpleeg ons Overzicht van cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie.

  5. Hoe verwerken we Persoonsgegevens?

  We kunnen uw Persoonsgegevens om diverse redenen Verwerken zoals gerechtvaardigd volgens de wetten inzake gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. 

  • Voor de werking van onze Sites en levering van onze Services, met inbegrip van:

   • een betaling starten, geld overmaken of een betaalverzoek doen, waarde toevoegen aan een rekening of een factuur betalen
   • de verificatie van uw toegang tot een Rekening
   • onze communicatie met u over uw Rekening, de Edd contact information california, de Services of PayPal
   • de koppeling van uw Rekening met een rekening of platform van derden
   • de kredietwaardigheid en andere controles van de kredietwaardigheid uit te voeren, de aanvragen te evalueren en de one united customer service te vergelijken met het oog op de nauwkeurigheid en de verificatie,
   • het up-to-date houden van uw Rekening- en financiële gegevens.
  • Voor het beheer van onze zakelijke behoeften, zoals het controleren, analyseren en verbeteren van de Services en de prestaties en functionaliteit van de Sites. We analyseren bijvoorbeeld het gedrag van Gebruikers en doen onderzoek naar de manier waarop u onze Services gebruikt.
  • Om de risico's te beheren en de Sites, One united customer service en uzelf te beschermen tegen fraude door uw identiteit te verifiëren. De tools voor risico- en fraudebestrijding door PayPal gebruiken PersoonsgegevensApparaatgegevensTechnische gebruiksgegevens en Geografische informatie van onze Sites en de websites die PayPal-services aanbieden om fraude en misbruik van de Services op te sporen en te voorkomen.
  • Voor de naleving van onze verplichtingen en de handhaving van de voorwaarden van onze Sites en Services, inclusief de naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften.
  • Voor onze rechtmatige belangen, met inbegrip van:
   • handhaving van de voorwaarden van onze Sites en Services;
   • beheer van onze dagelijkse bedrijfsbehoeften, zoals controleren, analyseren;
   • risicobeheer voor de PayPal-services en bescherming ervan tegen fraude en misbruik;
   • anonimisering van Persoonsgegevens zodat cumulatieve statistische gegevens kunnen worden verstrekt aan derden, inclusief andere bedrijven en burgers, met informatie over hoe, wanneer en waarom Gebruikers onze Sites bezoeken en onze Services gebruiken,
   • uitvoering van business-to-business-marketing; en
   • Gepersonaliseerde services (ook wel op interesse gebaseerde marketing genoemd) verstrekken die door PayPal worden aangeboden op websites en online services van derden. We kunnen uw Persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld conform deze Privacyverklaring gebruiken voor een meer gepersonaliseerde weergave, functie of aanbieding op websites van derden.
   • Het wordt voor u makkelijker om anderen te zoeken en te benaderen. Als u ons bijvoorbeeld toestemming geeft om uw contacten te gebruiken of uw Rekeningprofiel publiekelijk te delen, kunnen we connecties voorstellen tussen u en mensen die u misschien kent en kunnen andere mensen uw PayPal-profiel opzoeken aan de hand van uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres of mobiele nummer first reliance bank myrtle beach sc geld naar u over te maken. Ook kunnen we informatie die we over u krijgen door de wijze waarop u en uw contacten de Services gebruiken, relateren aan informatie die u en anderen verstrekken om mensen voor te stellen die u misschien kent of waar u mogelijk transacties mee wilt doen via onze Services. De sociale functionaliteit en functies waarmee het voor u makkelijker wordt om de Services met anderen te gebruiken, kunnen per Service verschillen.
  • Met uw toestemming, inclusief:
   • Om u te informeren over de PayPal-producten en -services en de producten en services van niet-gelieerde bedrijven. We kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken om de marketinginhoud en bepaalde Services of Site-ervaringen beter af te stemmen op uw interesses op PayPal-websites en andere websites van derden.
   • Om cookies en andere trackingtechnologieën te gebruiken voor een gerichte weergave, functie, Service of aanbieding voor u en/of om samen te werken met andere derden, zoals webwinkels, reclame- of analysebedrijven met als doel deze gepersonaliseerde services (ook wel op interesse gebaseerde marketing genoemd) te verstrekken.
   • Om u locatiespecifieke opties, functionaliteit of aanbiedingen te bieden als u uw geografische informatie via de Services wilt delen. We gebruiken deze informatie om de veiligheid van de Sites en Services te verbeteren en u locatiegebaseerde Services te bieden, zoals advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud (ook bekend als op interesse gebaseerde marketing).
   • Om op uw verzoek te reageren. We kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen over een vraag die u aan onze Klantenservice heeft gestuurd.

  U kunt uw toestemming op elk gewenst moment kosteloos intrekken. Raadpleeg de paragraaf 'Uw privacykeuzes' voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

  6. Delen we Persoonsgegevens?

  We kunnen uw Persoonsgegevens of andere informatie over u op verschillende manieren delen met anderen, zoals in deze paragraaf van deze Privacyverklaring wordt beschreven. We kunnen uw Persoonsgegevens of andere informatie om de volgende redenen delen:

  Met andere leden van het PayPal-concern: we kunnen uw Persoonsgegevens delen met leden van de PayPal-groep van bedrijven om onder meer de door u aangevraagde of geautoriseerde Services te leveren; voor risicobeheer, om potentieel illegale en frauduleuze activiteiten en andere schendingen van ons beleid en onze overeenkomsten op te sporen en te voorkomen en om ons te helpen de beschikbaarheid en connectiviteit van PayPal-producten, -services en -communicatie te beheren.

  Met andere bedrijven die services aan ons leveren: we delen Persoonsgegevens met externe serviceproviders die services en functies op onze aanwijzingen en namens ons uitvoeren. Deze externe serviceproviders kunnen u bijvoorbeeld Services bieden, uw identiteit controleren, helpen bij het verwerken van transacties, u advertenties voor onze producten en services sturen of klantenservice bieden. 

  Met andere financiële instellingen: we delen Persoonsgegevens met andere financiële instellingen waarmee we samenwerken om gezamenlijk een product te maken en aan te bieden. Tenzij u toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden, mogen deze financiële instellingen deze informatie alleen gebruiken om PayPal-gerelateerde producten te promoten en aan te bieden. We kunnen Persoonsgegevens ook delen om transacties te verwerken, u voordelen te bieden met uw in aanmerking komende kaarten en uw financiële gegevens actueel te houden.

  Met de andere partijen bij transacties waarbij u de Services gebruikt, zoals andere Gebruikers, webwinkels en hun serviceproviders: we kunnen informatie over u en uw Rekening delen met andere partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw transacties. Hiertoe behoren ook andere Gebruikers aan wie u geld overmaakt of van wie u geld ontvangt, evenals webwinkels en hun serviceproviders. Deze gegevens kunnen onder meer het volgende omvatten:

  • Persoonsgegevens en Rekeninggegevens die nodig zijn voor de transactie,
  • Persoonsgegevens om andere deelnemer(s) te helpen geschillen op te lossen en fraude op te sporen en te voorkomen en
  • Anonieme gegevens en prestatieanalyses waarmee webwinkels beter inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze Services en waarmee webwinkels de functionaliteit voor Gebruikers kunnen verbeteren. 

  Met andere externe partijen voor onze zakelijke doeleinden of voor zoverwettelijk verplicht of toegestaan: we kunnen informatie over u delen met andere partijen voor zakelijke doeleinden van PayPal of voor zover dit wettelijk verplicht of toegestaan is, inclusief:

  • als we dit moeten doen om te voldoen aan een wet, juridisch proces of regelgeving;
  • met politie, justitie of andere overheidsinstanties of andere externe partijen uit hoofde van een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure of een verplichting die van toepassing is op PayPal of de bedrijven in het PayPal-concern;
  • als we naar eigen inzicht van mening zijn dat de openbaarmaking van Persoonsgegevens noodzakelijk of juist is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten;
  • ter bescherming van de vitale belangen van een persoon;
  • met kredietverstrekkers en gegevensverwerkende instanties met het oog op kredietwaardigheidscontroles, fraudebescherming en naleving van de richtlijnen;
  • om schendingen van een gebruikersovereenkomst te onderzoeken of om de overeenkomst of andere juridische voorwaarden die van toepassing zijn op enige Service af te dwingen;
  • ter bescherming van onze eigendommen, Services en wettelijke rechten;
  • om een aankoop of verkoop van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten van PayPal te faciliteren;
  • in verband met verzending en bijbehorende services voor aankopen die met een Service zijn gedaan;
  • om te helpen bij de beoordeling en het beheer van risico's en ter voorkoming van fraude jegens ons, onze Gebruikers en fraude met betrekking tot onze Sites of het gebruik van onze Services. Dit is met inbegrip van fraude die plaatsvindt bij onze zakelijke partners, strategische ondernemingen of andere particulieren en webwinkels, zoals eBay, Inc., of waarbij deze betrokken zijn;
  • aan de banken waarmee we samenwerken, conform de regels van de kaartmaatschappijen voor opname in hun lijst van geblokkeerde webwinkels;
  • aan kredietrapportage- en incassobureaus;
  • aan bedrijven die met ons willen fuseren of die ons willen overnemen; en
  • ter ondersteuning van functies zoals onze audit, naleving van wet- en regelgeving en zakelijk bestuur.

  Met uw toestemming: we delen uw Persoonsgegevens en andere informatie ook met uw toestemming of op uw aanwijzing, ook wanneer u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling met een account of platform van een externe partij.

  Daarbij kan PayPal ook samengestelde statistische gegevens verstrekken aan derden, inclusief andere bedrijven en burgers, met informatie over hoe, wanneer en waarom Gebruikers onze Sites bezoeken en onze Services gebruiken. Deze gegevens identificeren u niet persoonlijk, noch verstrekken ze informatie over uw gebruik van de Sites of Services.We delen uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming voor de marketingdoeleinden van derden.

  7.  Hoe werken we samen met andere services en platforms?

  De Services van PayPal hebben een groot voordeel dat tevens vernieuwend is: u kunt uw Rekening nu koppelen aan een account of platform van een externe partij. In het kader van deze Privacyverklaring verwijst een 'rekeningkoppeling' met een dergelijke externe partij naar een koppeling die u autoriseert of mogelijk maakt tussen uw Rekening en een niet-PayPal-account, -betaalmiddel of -platform, die u rechtmatig beheert of bezit. Wanneer u een dergelijke koppeling autoriseert, wisselen PayPal en de externe partij rechtstreeks uw Persoonsgegevens en andere informatie uit. Voorbeelden van rekeningkoppelingen zijn:

  • een koppeling van uw Rekening met een account op sociale media of een service voor chatapps;
  • een koppeling van uw Rekening met een extern bedrijf one united customer service op data-aggregatie of financiële services, waarbij u de inloggegevens van uw Rekening aan dat bedrijf verstrekt;
  • het gebruik van uw Rekening voor betalingen aan een webwinkel of een webwinkel toestaan geld van uw Rekening af te schrijven.

  Als u ervoor kiest om een rekeningkoppeling te maken, ontvangen we mogelijk informatie van de externe partij over u en uw gebruik van de service van de betreffende externe partij. Als u uw Rekening bijvoorbeeld koppelt aan een socialemedia-account, ontvangen we via de rekeningkoppeling Persoonsgegevens van het socialemediaplatform. Als u uw Rekening rechtstreeks of via een externe serviceprovider aan andere financiële rekeningen koppelt, hebben we mogelijk toegang tot uw rekeningsaldo en transactiegegevens, zoals aankopen en overschrijvingen. Alle informatie die we via een rekeningkoppeling van derden ontvangen, gebruiken we in overeenstemming met deze Privacyverklaring. 

  Informatie die we op basis van een rekeningkoppeling delen met derden, wordt conform de privacyprocedures van de externe partij gebruikt en gedeeld. Lees voordat u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling eerst de privacyverklaring van derden die u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling waarbij toegang tot uw Persoonsgegevens is inbegrepen. De Persoonsgegevens die PayPal bijvoorbeeld deelt met het account of platform van derden, zoals een socialemedia-account, kunnen weer worden gedeeld met bepaalde andere partijen, inclusief het algemene publiek, afhankelijk van de privacyprocedures van het account of platform. 

  8. Internationale overdrachten

  Onze bedrijfsactiviteiten worden ondersteund door een netwerk van computers, cloudservers en andere infrastructurele en informatietechnologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot externe serviceproviders. 

  De hierboven genoemde partijen kunnen gevestigd zijn in andere rechtsgebieden dan dat van u en buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Deze landen bieden niet altijd een gelijkwaardig privacybeschermingsniveau. We hebben concrete stappen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen conform de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor de overdracht van uw Persoonsgegevens binnen de aan PayPal-gerelateerde bedrijven in het bijzonder, vertrouwen we op bindende bedrijfsregels die zijn goedgekeurd door bevoegde toezichthoudende autoriteiten (hier beschikbaar). Andere overdrachten kunnen gebaseerd zijn op contractuele bescherming. Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

  Indien u transacties doet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of onze Service koppelt aan platforms zoals sociale media buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, zijn we verplicht om uw Persoonsgegevens aan deze partijen over te dragen om de gevraagde Service aan u te kunnen leveren.

  9. Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën? 

  Wanneer u onze Sites bezoekt, onze Services gebruikt of een website bezoekt van derden waarvoor we online services verzorgen, kunnen wij en onze zakelijke partners en leveranciers cookies en andere trackingtechnologieën (gezamenlijk 'Cookies' genoemd) gebruiken om u als Gebruiker te herkennen en uw online ervaringen, gebruikte Services en andere online inhoud en advertenties aan te passen. Ook gebruiken we cookies om de effectiviteit van aanbiedingen te meten en analyses uit te voeren, om risico's te beperken, mogelijke fraude te voorkomen en het vertrouwen in en de veilige werking van onze Sites en Services te bevorderen. Bepaalde onderdelen en functionaliteit van onze Services en Sites zijn alleen beschikbaar via het gebruik van Cookies. Als u ervoor kiest om Cookies uit te schakelen, kan het gebruik van de Sites en Services beperkt of zelfs onmogelijk zijn.

  Do Not Track (DNT) is een optionele instelling in browsers waarmee u kunt aangeven of adverteerders en andere externe partijen u al dan niet mogen volgen. We reageren niet op DNT-signalen.

  Lees ons Overzicht van cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

  10. Welke privacykeuzes heeft u?

  U heeft keuzes als het gaat om de privacyprocedures en communicatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Veel van uw keuzes worden mogelijk uitgelegd op het moment dat u zich aanmeldt voor een Service of deze gebruikt, dan wel in de context van uw gebruik van een Site. Bij de navigatie door de Services krijgt u mogelijk toepasbare instructies en aanwijzingen te zien.

  • Keuzes met betrekking tot de Persoonsgegevens die we verzamelen
   • Persoonsgegevens. U kunt weigeren om Persoonsgegevens te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd door PayPal, maar dan zijn bepaalde of alle Services mogelijk niet beschikbaar voor u. 
   • Locatiegegevens en andere gegevens op apparaatniveau. Het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Sites of Services kan informatie over u verzamelen, waaronder Geografische informatie en gegevens over het gebruik door de gebruiker. PayPal kan deze vervolgens verzamelen en gebruiken. Voor informatie over uw mogelijkheid om gegevensverzameling en het gebruik van deze gegevens te beperken, gebruikt u de apparaatinstellingen. 
  • Keuzes met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens
   • Online volgen en Op interesse gebaseerde marketing. We werken samen met partners en externe serviceproviders om u advertenties te tonen met behulp van commerciële cookies en webbakens. U kunt zich afmelden voor commerciële cookies en webbakens van derden. In dat geval krijgt u geen persoonlijke advertenties te zien. Wel blijft u onze advertenties dan zien op de websites van derden.

    • Ga naar Uw online keuzes voor meer informatie over commerciële cookies van derden, op interesse gebaseerde marketing en voor meer informatie over hoe u zich hiervoor kunt afmelden bij bedrijven in deze amazon self published books sector.
   • Andere personen zoeken en connecties maken. U kunt, indien beschikbaar voor de Service die u gebruikt, aangeven hoe u vanuit uw account andere personen wilt zoeken om een connectie aan te gaan.
  • Keuzes met betrekking tot Rekeningkoppelingen
   • Als u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling met een account of platform van derden, zoals een socialemedia-account, kunt u uw voorkeuren ten aanzien van de rekeningkoppeling mogelijk beheren vanuit uw Rekening of vanuit het desbetreffende account of platform. Raadpleeg de privacyverklaring die van toepassing is op het platform van de externe partij voor meer informatie over de keuzes die u heeft.
  • Keuzes met betrekking tot Cookies
   • Er kunnen opties zijn waarmee u uw cookievoorkeuren kunt beheren. Uw browser of internetapparaat kan u bijvoorbeeld toestaan om bepaalde cookies en andere trackingtechnologieën te verwijderen, uit te schakelen of te blokkeren. Ga voor meer informatie naar AboutCookies.org. U kunt ervoor kiezen om deze opties in te schakelen. Echter, als u dit doet, kan het zijn dat u veel belangrijke functies van een Service of Site niet kunt gebruiken.
   • Mogelijk heeft u bij het gebruik van een Service of bezoek aan onderdelen van een Site een keuze met betrekking tot het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. U kunt bijvoorbeeld gevraagd worden of u wilt dat de Service of de Site bepaalde dingen over u 'onthoudt'. We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën alleen voor zover u hiervoor toestemming geeft.
   • Ga naar het 'Overzicht van cookies en trackingtechnologieën' voor meer informatie hierover.
  • Keuzes met betrekking tot uw registratie en Rekeninggegevens
   • Als u een Rekening heeft, is het doorgaans mogelijk om Persoonsgegevens te bekijken en bewerken door in te loggen en de gegevens rechtstreeks bij te werken of door contact met ons op te nemen. Neem contact met ons op als u geen Rekening heeft of als u vragen heeft over uw Rekeninggegevens of andere Persoonsgegevens.
  • Keuzes met betrekking tot het koppelen van uw bankrekening en open bankoplossingen
   • Om u in staat te stellen uw bankrekening bij PayPal te gebruiken (bijvoorbeeld voor PayPal-betalingen), moeten we bevestigen dat u de eigenaar bent van de bankrekening die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld en moeten we controleren of er voldoende geld op uw bankrekening staat voor deze toekomstige betalingen. U kunt uw bankrekening direct verifiëren door PayPal toegang te geven tot uw bankrekening om uw bankrekeninggegevens, banksaldi en transactiegeschiedenis te bekijken. De gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt gegeven, en in overeenstemming met de wetgeving met betrekking tot toegang tot uw bankrekeninggegevens. Als we na 90 dagen uw bankrekeningsaldo of transactiegeschiedenis opnieuw moeten bekijken, vragen we u opnieuw om toestemming.
   • U kunt uw bankrekening ook verifiëren door een verificatiecode te bevestigen die naar uw bankrekening met een IBAN (International Bank Account Number) is verzonden. Dit kan langer duren (1 tot 4 dagen). In dat geval kan PayPal uw banksaldi en/of transactiegeschiedenis niet bekijken.
  • Keuze met betrekking tot Communicatie
  • Berichten, waarschuwingen en updates van PayPal:
   • Marketing: we kunnen u marketinginhoud sturen over onze Sites, Services, producten, producten die we samen met financiële instellingen aanbieden, evenals de producten en services van onafhankelijke derden en leden van het PayPal-concern. Hiervoor gebruiken we verschillende communicatiekanalen, zoals e-mail, sms, pop-ups, pushberichten en berichtenapps. Volg de aanwijzingen in de marketingcommunicatie die u van ons ontvangt als u zich wilt afmelden voor dergelijke berichten. Als u een Rekening bij ons heeft, kunt u uw communicatievoorkeuren ook aanpassen in uw Rekeninginstellingen. U kunt uw voorkeuren voor pushberichten beheren in de instellingen van uw apparaat.
   • Informatief en overige: we sturen u communicatie waarvan het verplicht of noodzakelijk is om deze naar Gebruikers van onze Services te sturen, berichten met belangrijke informatie en andere communicatie die u bij ons heeft aangevraagd. Voor deze communicatie kunt u zich niet afmelden. Wel kunt u het type media en de indeling waarin u deze berichten ontvangt aanpassen.

  11. Wat zijn uw rechten?

  Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in de wetten inzake gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten op toegang, rectificatie, restrictie, wissing en gegevensoverdraagbaarheid. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen.

  Daarnaast heeft u, onder voorbehoud van specifieke vereisten, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op grond van legitieme belangen of een openbaar belang of een aan ons verleende officiële bevoegdheid.

  Als u een Rekening heeft bij een of meer van onze Services, kunt u over het algemeen uw Persoonsgegevens in de Rekening bekijken en bewerken door in te loggen en de gegevens rechtstreeks bij te werken. We kunnen met uw toestemming geautomatiseerde besluitvorming gebruiken voor beslissingen inzake krediet of indien nodig om een contract aan te gaan of uit te voeren of voor zover toegestaan door de wetgeving van de EU of de betrokken lidstaat.

  Neem contact met ons op als u meer informatie nodig heeft over geautomatiseerde besluitvorming.

  12. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

  We gebruiken technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen die speciaal ontworpen zijn om uw Persoonsgegevens redelijkerwijs bescherming te bieden tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit firewalls, gegevenscodering, fysieke toegangscontroles bij onze datacenters en controlemechanismen voor de toegang tot informatie. Waar wij zorg dragen voor de beveiliging van onze systemen en services, bent u verantwoordelijk voor het veiligstellen en handhaven van de privacy van uw wachtwoord(en) en Rekening-/profielregistratiegegevens. Ook dient u ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die we van u hebben correct en up-to-date zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van Persoonsgegevens die we met derden delen op basis zions bank pocatello hours een rekeningkoppeling die u heeft geautoriseerd. 

  13. Kunnen kinderen onze Services gebruiken?

  De Sites en Services zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie, waaronder Persoonsgegevens, van minderjarigen of andere personen die volgens de wet niet in staat zijn om onze Sites en Services te gebruiken. Als we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, verwijderen we deze onmiddellijk, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als u denkt dat we per ongeluk of onbedoeld informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar.

  14. Wat moet u nog meer weten?

  Wijzigingen in deze Privacyverklaring.

  We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen overeenkomstig eventuele aanpassingen van onze activiteiten, Sites of Services of van toepasselijke wetgeving. De gewijzigde Privacyverklaring wordt van kracht op de gepubliceerde ingangsdatum. 

  Als de herziene versie een ingrijpende wijziging bevat, krijgt u 30 dagen van tevoren een kennisgeving te zien op de pagina Beleidsaanpassingen van onze website. We kunnen gebruikers ook via e-mail of op een andere manier op de hoogte stellen van de wijziging. 

  15. Definities

  • Rekening: een PayPal-rekening of Xoom-ledenrekening.

  • Verwerkingsverantwoordelijke: geeft aan dat PayPal het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

  • Apparaatgegevens: dit zijn gegevens die automatisch kunnen worden verzameld vanaf alle apparaten die worden gebruikt voor toegang tot de Site of Services. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het apparaattype; de netwerkverbindingen van uw apparaat; de naam van uw apparaat; het IP-adres van uw apparaat; informatie over de webbrowser van uw apparaat en de internetverbinding die u gebruikt voor toegang tot de Site of Services; Geografische informatie; informatie over apps die op uw apparaat zijn gedownload en biometrische gegevens.

  • Geografische informatie: dit betreft informatie waarmee uw locatie redelijk specifiek kan worden geïdentificeerd met behulp van bijvoorbeeld lengte- en breedtegraadcoördinaten die door middel van gps, wifi of mobiele triangulatie zijn verkregen. 

  • PayPal: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. en dochterondernemingen of partners. In deze Privacyverklaring wordt, afhankelijk van de context, soms naar PayPal verwezen als 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'.

  • Persoonsgegevens betekent gegevens die gekoppeld kunnen worden aan een geïdentificeerde of direct dan wel indirect identificeerbare natuurlijke persoon. 'Persoonsgegevens' bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, naam, adres (inclusief factuur- en verzendadres), telefoonnummer, one united customer service, betaalkaartnummer, andere gegevens van de financiële rekening, rekeningnummer, geboortedatum, door de overheid verstrekte referenties (bijv. een rijbewijsnummer, identiteitsbewijs, paspoortnummer).  

  • Verwerken: elke manier waarop we, al dan niet langs geautomatiseerde weg, omgaan met Persoonsgegevens of verzamelingen van Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken via doorgifte, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

  • Services: verwijst naar alle producten, services, inhoud, functionaliteit, technologieën of functies en alle gerelateerde websites, toepassingen en services die door PayPal aan u worden aangeboden.

  • Sites: verwijst naar de websites, mobiele apps, officiële platforms voor sociale media of andere online onderdelen waarmee PayPal u de Services aanbiedt en waarop (een koppeling naar) deze Privacyverklaring beschikbaar is.

  • Technische gebruiksgegevens betekent de informatie die we verzamelen van uw telefoon, computer of andere apparaten waarmee u toegang tot de Sites of Services verkrijgt. Technische gebruiksgegevens geven ons inzicht in de wijze waarop u de Sites en Services gebruikt, zoals wat u heeft gezocht en bekeken op de Sites en de manier waarop u onze Services gebruikt, inclusief uw IP-adres, statistieken over hoe de pagina's worden geladen of weergegeven, de websites die u heeft bezocht voordat u naar de Sites navigeerde en andere gebruiks- en browsergegevens die met behulp van Cookies zijn verzameld.

  • Gebruiker: een persoon die de Services gebruikt of toegang heeft tot de Sites.

  16. Aanvullende informatie

  Afhankelijk van uw regio of de manier waarop u de Services gebruikt, geldt de informatie in deze paragraaf mogelijk alleen voor specifieke klanten. PayPal ontvangt deze informatie van derden met wie u mogelijk contact heeft wanneer u de Services gebruikt.

  • Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER)

  Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER)

  De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking van gebruikersgegevens door PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van aanbieders van internetservices of financiële services in de EU, in haar Privacyverklaring aan welke externe aanbieders van services en zakelijke partners de gebruikersgegevens openbaar worden gemaakt, plus de reden van de openbaarmaking en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt. Klik hier voor een overzicht van deze externe partijen. Door deze Privacyverklaring te accepteren en een Rekening bij PayPal aan te houden, geeft u ook uitdrukkelijk toestemming dat uw gegevens voor de vermelde doeleinden mogen worden overgedragen aan deze externe partijen.

  PayPal kan de hierboven genoemde lijst met derden elk kwartaal bijwerken (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). PayPal zal pas na 30 dagen one united customer service de datum waarop die lijst via deze Privacyverklaring openbaar wordt gemaakt, beginnen met de overdracht van gegevens aan de nieuwe entiteiten of voor de nieuwe doeleinden of gegevenstypes die in elke update worden aangegeven. U dient de lijst elk kwartaal op de hierboven vermelde datums te controleren op de PayPal-website. Als u niet binnen 30 dagen na de publicatie van de bijgewerkte lijst met derden bezwaar maakt tegen de nieuwe openbaarmaking van gegevens, gaan we ervan uit dat u de wijzigingen in de lijst en in deze Privacyverklaring heeft geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw rekening opheffen en het gebruik van onze services stopzetten.

  Het kan voor de levering van de PayPal-services noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens die we verzamelen (zoals beschreven in deze Privacyverklaring) over te dragen aan andere aan PayPal gerelateerde bedrijven of andere entiteiten, met inbegrip van die entiteiten die in deze paragraaf worden genoemd in hun hoedanigheid van aanbieders van betaalservices, betalingsverwerkers of rekeninghouders (of vergelijkbare hoedanigheden). U erkent dat volgens hun plaatselijke wetgeving, dergelijke entiteiten mogelijk onderworpen zijn aan wetten, regelgeving, onderzoeken of bevelen waarvoor de openbaarmaking van gegevens aan de desbetreffende autoriteiten in het desbetreffende land vereist is. Uw gebruik van de PayPal-services vormt uw toestemming voor het overdragen van dergelijke informatie om u de PayPal-services te bieden.

  In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren met uw gegevens:

  1. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan: politie en justitie, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties op nationaal, internationaal en supranationaal niveau, bevoegde instanties, departementen en regelgevende instanties, zelfregulerende instanties of organisaties (inclusief maar niet beperkt tot de instanties die hier worden genoemd in de paragraaf Instanties van de lijst met externe aanbieders), alsmede andere derden, waaronder bedrijven van de PayPal-groep, (i) waaraan we wettelijk verplicht zijn of het ons toegestaan is gegevens openbaar te maken, conform inclusief maar niet beperkt tot de wetten van Luxemburg van 24 juli 2015 over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA-wetgeving') en 18 december 2015 over de algemene OESO-rapportagestandaard ('CRS-wetgeving'); (ii) waarvan we redenen hebben om te geloven dat het voor ons gepast is om samen te werken bij onderzoeken naar fraude of andere (potentiële) illegale activiteiten, of (iii) om onderzoek te doen naar overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, is kettle corn good for you betaalmethode of kaartuitgevende instantie).

   Als u onder de FATCA- of CRS-wetgeving valt, zijn we verplicht u te informeren welke informatie over u we mogelijk aan verschillende instanties moeten doorgeven. Lees meer over de verplichtingen van PayPal onder de FATCA- en CRS-wetgeving en wat deze verplichtingen voor u kunnen betekenen, alsmede welke informatie we als gevolg hiervan mogelijk verstrekken.

   Wij en andere organisaties, inclusief partijen die PayPal accepteren, kunnen de noodzakelijke informatie (ook afkomstig uit andere landen, en inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die door fraudepreventiebedrijven is geconstateerd) tevens delen, inzien en gebruiken, zodat zowel wij als zij tot een goede risicobeoordeling en een goed risicobeheer kunnen komen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorkoming van fraude, witwassen en financiering van terroristische activiteiten). U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende gegevens van de relevante fraudepreventiebedrijven wilt ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze organisaties, fraudepreventiebedrijven en andere derden.

  2. Rekeninggegevens verstrekken aan eigenaars van het intellectuele-eigendomsrecht als ze onder de toepasselijke nationale wetten van een EU-land een vordering jegens PayPal hebben ingesteld san jose state acceptance rate een buitengerechtelijke openbaarmaking van informatie als gevolg van een inbreuk op hun intellectuele-eigendomsrechten waarvoor PayPal-services zijn gebruikt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, sectie 19, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Handelsmerkenwet of sectie 101, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Auteurswet).

  3. De noodzakelijke gegevens openbaar maken als reactie op vereisten van creditcardmaatschappijen of een civiel- of strafrechtelijk proces.

  4. Maak uw naam en uw PayPal-link bekend in de lijst met gebruikersaccounts van PayPal. Uw gegevens worden bevestigd aan andere PayPal-gebruikers ibc 2018 free online een gebruiker een zoekopdracht uitvoert aan de hand van uw bedrijfsnaam, e-mailadres of telefoonnummer, of een deel van deze gegevens. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat mensen de juiste gebruiker betalen. Deze functie kan worden uitgeschakeld in de instellingen van uw PayPal-profiel.

  5. Als u als webwinkel een externe partij gebruikt voor de toegang tot of integratie met PayPal, kunnen we aan een dergelijke partner de noodzakelijke informatie openbaar maken met als doel een dergelijke regeling mogelijk te maken en in stand te houden (inclusief, maar niet beperkt tot, de status van uw PayPal-integratie, of u in het bezit bent van een actieve PayPal-rekening en mogelijk al samenwerkt met een andere PayPal-integratiepartner).

  6. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan de betalingsverwerkers, auditors, aanbieders van klantenservice, bureaus voor kredietinformatie en fraudepreventie, aanbieders van financiële producten, commerciële partners, marketing- en pr-bedrijven, aanbieders van operationele diensten, groepsbedrijven, bureaus, marketplaces en andere externe partijen die hier zijn vermeld. Het doel van deze openbaarmaking is om het voor ons mogelijk te maken de PayPal-services aan u te leveren. In de lijst van externe partijen vindt u tevens onder elke Categorie niet-exclusieve voorbeelden van de feitelijke derden (mogelijk inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw Rekeninggegevens al openbaar maken of aan wie we mogelijk overwegen uw Rekeninggegevens openbaar te maken, samen met het doel van die openbaarmaking en de precieze informatie die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze externe partijen wettelijk of contractueel de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).

  7. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan uw medewerker of wettelijke vertegenwoordiger (zoals een door u aangewezen gevolmachtigde of een aan u toegewezen curator).

  8. Cumulatieve statistische gegevens uitwisselen met onze zakelijke partners of voor public relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers in Manchester woonachtig is. Deze cumulatieve gegevens zijn echter niet verbonden aan persoonsgegevens.

  9. De noodzakelijke Rekeninggegevens delen met onafhankelijke (hier vermelde) derde partijen die zij voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:

   1. Fraudepreventie en risicobeheer: om te helpen fraude te voorkomen of risico's te beoordelen en te beheren. Bank of america locations nh u de PayPal-services bijvoorbeeld gebruikt om goederen te kopen of te verkopen via eBay Inc. of diens afdelingen ('eBay'), kunnen we Rekeninggegevens met eBay delen om te helpen uw rekeningen beschermen tegen frauduleuze activiteiten, om u te waarschuwen als we dergelijke frauduleuze activiteiten met uw rekeningen detecteren of om kredietrisico's te bepalen.

    Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie en risicobeheer kunnen we de noodzakelijke Rekeninggegevens ook delen met eBay in gevallen waarin PayPal vastgehouden bedragen of andere beperkingen voor uw rekening heeft ingesteld als gevolg van geschillen, vorderingen, terugvorderingen of andere scenario's met betrekking tot de verkoop of aankoop van goederen. Ook kunnen we als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie en risicobeheer Rekeninggegevens delen met eBay ter ondersteuning van hun evaluatieprogramma's voor kopers en verkopers.

   2. Klantenservice: voor doeleinden in het kader van klantenservice, inclusief hulp bij services voor uw rekeningen of het oplossen van geschillen (bijvoorbeeld bij facturering of transacties).

   3. Verzending: gerelateerd aan de verzending en bijbehorende services voor aankopen die met PayPal zijn gedaan.

   4. Naleving van wetten: om te helpen te voldoen aan de controle-eisen voor het tegengaan van witwaspraktijken en financiering van terroristische activiteiten.

   5. Serviceproviders: om serviceproviders die een contract met ons hebben, in staat te stellen te werken in lijn met onze bedrijfsactiviteiten, zoals fraudepreventie, het innen van facturen, marketing, klantenservice en technologieservices. Op grond van onze contracten mogen deze serviceproviders uw gegevens alleen gebruiken in verband met de services die ze voor ons uitvoeren en niet te eigen bate.

  Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google.

  Als je cookies accepteert, gebruiken we ze om je ervaring te verbeteren en aan je voorkeuren aan te passen. We gebruiken ze ook om onze partners in staat te stellen gepersonaliseerde advertenties van PayPal te laten zien wanneer je andere sites bezoekt. Cookies beheren en meer informatie

  Источник: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full


  60,000 Bonus Miles After You Spend $3,000 On Purchases In The First 3 Months From Account Opening: This product is not available to either (i) current Cardmembers of this credit card, or (ii) previous Cardmembers of this credit card who received a new Cardmember bonus for this credit card within the last 24 months. With this bonus offer, you will qualify and receive 60,000 bonus miles after you make Purchases totaling $3,000 or more during does chase charge for cashiers checks first 3 months from account opening. ("Purchases" do not include balance transfers, cash advances, travelers checks, foreign currency, money orders, wire transfers or similar cash-like transactions, lottery tickets, casino gaming chips, race track wagers or similar betting transactions, any checks that access your account, interest, unauthorized or fraudulent charges, and fees of any kind, including an annual fee, if applicable.) After qualifying, please allow 6 to 8 weeks for bonus miles to post to your account. To be eligible for this bonus offer, account must be open and not in default at the time of 1 united credit union. Bonus miles do not count toward Premier status. If your account is not open for at least six months, United and Chase reserve the right to deduct the bonus miles from your MileagePlus Program account. Offer subject to change.


  Earning Miles: Rewards Program Agreement: For more information about the UnitedSM Explorer Card rewards program, view the latest Rewards Program Agreement (PDF) Opens in a new window. We will mail your Rewards Program Agreement once your account is established. If you become a Chase Online customer, your Rewards Program Agreement will also be available after logging in to chase.com Opens in a new window.
  How you can earn miles: You'll earn miles on purchases of products and services, minus returns or refunds, made with a UnitedSM credit card by you or an authorized user of the account. Buying products and services with your card, in most cases, will count as a purchase; however, the following types of transactions won't count and won't earn miles: balance transfers, cash advances and other cash-like transactions, lottery tickets, casino gaming chips, race track wagers or similar betting transactions, any checks that access your account, interest, unauthorized or fraudulent charges, and fees of any kind, including an annual fee, if applicable. 1 mile: You'll earn 1 mile for each $1 spent. 2 miles: You'll earn 2 miles total for each $1 spent (1 additional mile on top of the 1 mile per $1 earned on each purchase) on airline tickets purchased from United, and on the following purchases made from United: seat upgrades; Economy Plus®; inflight food, beverages and Wi-Fi; baggage service charges or other United fees. Other United related purchases, such as United Cruises®, United MileagePlus X, DIRECTV® and Merchandise Awards, are excluded. United tickets booked through some discount travel websites or as part of a third-party travel package will also not qualify. You'll also earn 2 miles total for each $1 spent (1 additional mile on top of the 1 mile per $1 earned on each purchase) on purchases of United Card Events from Chase and in the following rewards categories: restaurants; hotel accommodations when purchased directly with the hotel. Information about earning/transferring miles to United: Miles earned during a billing cycle will be automatically transferred to United after the end of each billing cycle. Losing miles: You'll immediately lose all miles that haven't been transferred to United if your card account status changes, or your card account is closed for program misuse, fraudulent activities, failure to pay, bankruptcy or other us bank official app described in the terms of the Rewards Program Agreement. Rewards Categories: Merchants who accept Visa/Mastercard credit cards are assigned a merchant code, which is determined by the merchant or its processor in accordance with Visa/Mastercard procedures based on the kinds of products and services they primarily sell. We group similar merchant codes into categories for purposes of making rewards offers to you. Please note: We make every effort to include all relevant merchant codes in our rewards categories. However, even though a merchant or some of the items that it sells may appear to fit within a rewards category, the merchant may not have a merchant code in that category. When this occurs, purchases with that merchant won't qualify for rewards offers on purchases in that category. Purchases submitted by you, an authorized user, or the merchant through third-party payment accounts, mobile or wireless card readers, online or mobile digital wallets, or similar technology will not qualify in a rewards category if the technology is not set up to process the purchase in that rewards category. For more information about Chase rewards categories, see chase.com/RewardsCategoryFAQs Opens in a new window


  Free Checked Bag: The primary Cardmember and one traveling companion on the same reservation are each eligible to receive their first standard checked bag free; authorized users are only eligible if they are on the same reservation as the primary Cardmember. To receive first standard checked bag free, the primary Cardmember must include their MileagePlus® number in their reservation and use their UnitedSM Explorer Card to purchase their ticket(s). First standard checked bag free is only available on United- and United Express-operated flights; codeshare partner-operated flights are not eligible. Service charges for oversized, overweight and extra baggage may apply. Cardmembers who are already exempt from other checked baggage service charges will not receive an additional free standard checked bag. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. Please allow 2 weeks after account opening for your first free standard checked bag to be available on eligible United reservations. Please visit united.com/ChaseBag for details.


  Global Entry or TSA PreCheck® Application Fee Statement Credit: To be eligible for this statement credit you must use your UnitedSM Explorer Card to either complete the Global Entry application and pay the $100 application fee, or complete the TSA PreCheck application and pay the application fee (reimbursed up to $85 maximum). A statement credit will be processed after the Global Entry program application fee OR TSA PreCheck application fee (whichever program is applied for first) is charged to your United Explorer Card. You are entitled to either: one (1) $100 statement credit per account, OR one (1) statement credit up to $85 maximum per account, every 4 years in connection with the Global Entry or TSA PreCheck program application fee. The statement credit will be posted to your account within 24 hours of the Global Entry or TSA PreCheck program application fee being posted to your account. You are responsible for payment of all charges until the statement credit posts to the account. Global Entry is a U.S. Government program, operated by U.S. Customs and Border Protection (CBP). TSA PreCheck is a U.S. Government program, operated by the U.S. Transportation Security Administration (TSA). Chase has no control over either program including, but not limited to, applications, approval process or enrollment, or fees charged by CBP or TSA, and no liability regarding the Global Entry or TSA PreCheck programs. For complete details on the Global Entry program, including full terms and conditions, go to ttp.cbp.dhs.gov. For complete details on the TSA PreCheck program, including full terms and conditions, go to tsa.gov. Websites and other information provided by government agencies are not within Chase's control and may not be available in Spanish. The statement credit benefit applies to the Global Entry or TSA PreCheck programs only. Other program applications including, but not limited to, NEXUS, SENTRI, and Privium are not eligible for the statement credit benefit. To be eligible for this benefit, your account must be open and not in default at the time of statement credit fulfillment. Neither United Airlines nor MileagePlus is responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. TSA PreCheck® is a registered trademark and is used with the permission of the U.S. Department of Homeland Buffalo bill cody center of the west.


  25% back on food, beverage and Wi-Fi purchases on board United- and United Express-operated flights: You will receive 25% back, in the form of a credit card account statement credit, on purchases of food, beverages and Wi-Fi on board United- and United Express-operated flights, when you use your UnitedSM Explorer Card to make such purchases. The statement credit will post to your account within 24 hours of your onboard purchase posting to your account. You will also receive 25% back on food, beverage and Wi-Fi purchases made on board by authorized users who use your United Explorer Card account to make such purchases. To qualify for the 25% back, account must be open and not in default at the time of fulfillment.


  Priority Boarding: The primary Cardmember and companions traveling on the same reservation are eligible for priority boarding; authorized users are only eligible if they are on the same reservation as the primary Cardmember. To receive priority boarding, the primary Cardmember must include their MileagePlus® number in their reservation. Priority boarding is only available on United- and United Express-operated flights; codeshare partner-operated flights are not eligible. UnitedSM Explorer Card members can board the plane before general boarding, after MileagePlus Premier® members, customers with Premier Access® and travelers requiring special assistance. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. Please allow 2 weeks after account opening for priority boarding to be available on your United reservation.


  Anniversary United Club Passes: Two (2) United ClubSMone-time passes will be deposited into the primary Cardmember's MileagePlus Program account after account opening and every 12 months thereafter as long as the credit card account remains open. Please allow 4 weeks for your United Club passes to be deposited into your MileagePlus Program account. Each pass grants one person one-time access to a United Club location subject to United Club terms & conditions, united.com/UnitedClubRules, and Club access policies, united.com/UnitedClubAccess, each of which is subject to change, with or without notice. Access is subject to space availability. United Club passes must be presented for admittance to the United Club and can be accessed through the United app or by printing them from your MileagePlus account on united.com. United Club passes have no cash value, cannot be sold and cannot be replaced if lost or stolen. Each United Club pass is subject to the expiration date located on the pass. If your credit card account is closed, United and Chase reserve the right to remove the United Club passes from your MileagePlus Program account. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, United Club amenities.


  Upgrading Award Tickets: The primary Cardmember who has MileagePlus® Premier® status and is traveling on an award ticket is eligible for Complimentary Premier Upgrades on select United- and United Express-operated flights, subject to availability; travel companions and authorized users are seacoast national bank port saint lucie fl eligible. Assignment of Complimentary Premier Upgrades on award tickets within each Premier level will be prioritized after the lowest paid fare class. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. Please visit united.com/upgrades for details on flights eligible for Complimentary Premier Upgrades and upgrade processing.


  Luxury Hotel & Resort Collection: The Luxury Hotel & Resort Collection (LHRC) program benefits and Guest Privileges are available exclusively on select Chase credit cards. To receive the Guest Privileges, reservations must be made through an LHRC Travel Specialist or on LHRCollection.com. Websites and other information provided by LHRC and/or participating hotels are not within Chase's control and may or may not be available in Spanish. All exclusive amenities and Guest Privileges are provided per room and are based on double occupancy. Some amenities may only apply to select rates, may be subject to availability at check-in, and are not redeemable for cash. Amenities may not be combined with other offers, including tour operator or wholesaler rates and packages. Complimentary Wi-Fi provided, with the exception of locations where Wi-Fi is not available. Program benefits, participating properties, and Guest Privileges are valid through the current calendar year, but may become unavailable due to circumstances outside of Chase's control. All efforts have been made to ensure the accuracy of the information contained. We reserve the right to correct any mistakes. Certain blackout dates and other restrictions may apply. This program is brought to you by Chase through an agreement with Signature Travel Network.


  Earn Premier Qualifying Points (PQP): The primary Cardmember will earn 500 Premier Qualifying Points (PQP) for every $12,000 in net purchases (including purchases made by authorized users) up to a maximum one united customer service 1,000 PQP in a calendar year. PQP will apply towards Premier status tiers up to and including Premier 1K. PQP earn rate, annual cap and qualification requirements for Premier status may vary by MileagePlus program year and MileagePlus Credit Card type. Please allow 6-8 weeks after dubuque bank and trust rates purchases for PQP to post to your account. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits.


  Award Availability, Pricing, and Fees: As long as tickets are still available for sale for the applicable cabin on any United-operated flight, MileagePlus members can use miles to book award travel on such flight. Award pricing is subject to change without notice. Awards on partner-operated flights and upgrade awards are subject to limitations and restrictions. Passenger is responsible for all taxes, fees, baggage fees and surcharges applicable to award travel, including, with respect to government imposed taxes and fees, September 11th Security Fee of $5.60 per one-way trip that does not include a government defined stopover, US Customs, Immigration and APHIS User Fees of $16.95 for each international arrival in the U.S.; and non-U.S. government ticket taxes, fees and airport charges may add up to $300 per ticket as of January 1, 2021. Such taxes, fees and surcharges must be paid at the time of ticketing and are subject to change. Chase is not responsible for the provision of, or failure to provide, the stated benefits. Visit united.com/AirAwards for details.


  Concierge Service: Cardmembers are responsible for the cost of any goods or services purchased through the Concierge.


  Complimentary DashPass from DoorDash: You and your authorized user(s) will receive 12 months of complimentary DashPass for use on both the DoorDash and Caviar applications during the same subscription period based on the first activation date, when the subscription is activated with an United MileagePlus® Card by 03/31/2022. Subscription period for all users on this credit card account will begin and end based on when the first user activates the subscription on the DoorDash or Caviar mobile applications, regardless of when subsequent subscriptions are activated. The same log in credentials must be used on DoorDash $10 off first online order walmart Caviar in order for the DashPass benefit to be used on both applications. After the complimentary DashPass subscription period ends, you and any authorized users will continue to be enrolled and charged the then current monthly DashPass rate for each subscription activated. You can cancel anytime on the DoorDash or Caviar mobile application. To receive the subscription benefits, the primary cardmember and/or authorized user(s) must first add their applicable Chase credit card as a payment method in the DoorDash or Caviar mobile applications, and then click the activation button. Benefits of DashPass from DoorDash include no delivery fee on orders from (i) DashPass eligible merchants (excluding grocery) with subtotals over $12 ($25 in California, for merchants more than five miles away from delivery location) and (ii) DashPass eligible grocery stores with subtotals over $25 (amounts and distances subject to change – see DoorDash or Caviar sites for current minimum subtotal and delivery area). However, other fees on food orders may apply. Current value of the DashPass subscription is as of 01/07/2020. DashPass orders are subject to delivery driver and geographic availability. Subscription must be activated with a United States address. Payment through third-party payment accounts, or online or mobile digital wallets (like Apple Pay and Google Pay), or subscriptions purchased through third parties are excluded from this offer. If you product change to another Chase credit card during the promotional period, your benefits may change. You may experience a delay in updating your applicable benefits in the DoorDash or Caviar mobile application; please note, once you product trade, the benefits from your previous credit card are no longer available for your use. You can only access the benefits available with your current credit card. Mobile applications, websites and other information provided by DoorDash or Caviar are not within Chase's control and may or may not be available in Spanish. Chase is not responsible for the provision of, or the failure to provide, DoorDash or Caviar benefits and services. Your applicable Chase credit card account must be open and not in default to maintain subscription benefits.
  wells fargo hours open on saturday All deliveries subject to availability. Must have or create a valid DoorDash account. Qualifying orders containing alcohol will be charged a $0.01 Delivery Fee. No cash value. Non-transferable. See full terms and conditions at: help.doordash.com/consumers/s/article/offer-terms-conditions.


  the belly up solana beach calendar The Contactless Symbol and Contactless Indicator are trademarks owned by and used with the permission of EMVCo, LLC. first texoma national bank hours

  United Visa Card Program Information
  one united customer service Individuals whose requests for this offer are not approved will not be enrolled in MileagePlus® through this request, although existing MileagePlus members will remain enrolled in MileagePlus. Authorized users will not be enrolled in MileagePlus as a result of this request. MileagePlus miles awarded through the use of the employee's or authorized user's card will only be credited to the primary cardmember's account. If a cardmember's membership in United's MileagePlus Program is terminated in accordance with the terms and conditions of that Program, the cardmember will no longer be eligible to earn any MileagePlus miles for purchases using the United Card. Chase's sole obligation concerning the award and redemption of miles shall be to make a valid request to United to award miles to the cardmember's associated MileagePlus account. Chase disclaims liability or responsibility for United's failure to award or redeem miles to the cardmember's associated MileagePlus account after Chase has met its obligations to United in connection with such a request. Benefits are available as long as cardmember's UnitedSM Explorer Credit Card account is open and not in default. Upon closure of the cardmember's United Explorer Credit Card account, all benefits will be canceled.

  MileagePlus Program Terms and Conditions:
  Miles accrued, awards, and benefits issued are subject to change and are subject to the rules of the United MileagePlus® program, including without limitation the Premier® program (the "MileagePlus Program"), which are expressly incorporated herein. Please allow 6-8 weeks after completed qualifying activity for miles to post to your account. United® may change the MileagePlus Program including, but not limited to, rules, regulations, travel awards and special offers or terminate the MileagePlus Program at any time and without notice. United and its subsidiaries, affiliates and agents are not responsible for any products or services of other participating companies and partners. Taxes and fees related to award travel are the responsibility of the member. Bonus award miles, award miles and any other miles earned through non-flight activity do not count toward qualification for Premier status unless expressly stated otherwise. The accumulation of mileage or Premier status or any other status does not entitle members to any vested rights with respect to the MileagePlus Program. All calculations made in connection with the MileagePlus Program, including without limitation with respect to the accumulation of mileage and the satisfaction of the qualification requirements for Premier status, will be made by United Airlines® and MileagePlus in their discretion and such calculations will be considered final. Information in this communication that relates to the MileagePlus Program does not purport to be complete or comprehensive and may not include all of the information that a member may believe is important, and is qualified in its entirety by reference to all of the information on the united.com website and the MileagePlus Program rules. United and MileagePlus are registered service marks. For complete details about the MileagePlus Program, go to united.com.


  Accounts subject to credit approval. Restrictions and limitations apply. United credit cards are issued by JPMorgan Chase Bank, N.A. Member FDIC. Offer subject to change.

  Источник: https://creditcards.chase.com/travel-credit-cards/united/united-explorer

  We understand there are reports of a service outage impacting customers.
  We are investigating and will be back up and running soon.

  !For an optimal experience, we recommend updating your browser.

  blue search iconblue hamburger icon

  Enter and select your address to check for deals at your home.

  A valid service address is required
  A street address is required
  Please enter a valid zip code
  Please enter a valid zip code
  Your zip code is unrecognized. Please try again.
  We had an unexpected error, please try again.

   Best offers are online!

   Get a

   CenturyLink Internet with Unlimited Data

   $100Visa® Prepaid Card^

   No contracts. No bundling. No data overages.

   when you get 100 Mbps

   ^

   Reward Card offer available on new Internet service order, 100M - 140M speeds. Restrictions apply. See Details. Card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC.

   $50/MOfor all speeds up to 100 MbpsAll speeds up to 100 Mbps

   Speed may not be available in your area. Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Get the fastest Internet speed available at your location (max speed is up to 100 Mbps). Offer Details.

   Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Get the fastest Internet speed available at your home (max speed is up to 100 Mbps). Offer Details.

   Family using various devices together

   Best offers are online!

   Get a

   CenturyLink Internet with
   Unlimited Data

   $100
   Visa® Prepaid Card^

   No contracts. No bundling. No data overages.

   when you get 100 Mbps

   ^

   Reward Card offer available on new Internet service order, 100M - 140M speeds. Restrictions apply. See Details.
   Card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC.

   $50/MOAll speeds up to 100 Mbps

   All speeds up to 100 Mbps


   for all speeds up to 100 Mbps

   Speed may not be available in your area. Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Get the fastest Internet speed available at your location (max speed is up to 100 Mbps). Offer Details.

   Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Get the fastest Internet speed available at your home (max speed is up to 100 Mbps). Offer Details.

   Best offers are online!

   Work from home and attend class virtually

   Get a

   Fiber One united customer service Gigabit

   Internet up to 940 Mbps

   $200Visa® Prepaid Card^

   Online only — Free modem and installation

   when you get 940 Mbps

   ^

   New customers only. Restrictions apply. See Details. Card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC.

   plans starting at$50$60$65/MOfor speeds up to 940 Mbps

   FREE modem

   FREE installation

   $299 value

   Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details. *Based on network uptime or availability.

   Speed may not be available in your area. Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

   Speed may not be available in your area. Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

   Speed may not be available in your area. Maximum download/upload speed of up to 940 Mbps via a wired connection. Prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

   Fast home WiFi service on a 99.9% reliable network*

   Man working from home

   Best offers are online!

   Work from home and attend class virtually

   Get a

   Fiber Internet

   Fiber Gigabit

   Internet up to 940 Mbps

   $200
   Visa® Prepaid Card^

   Online only — Free modem and installation

   when you get 940 Mbps

   ^

   New customers only. Restrictions apply. See Details. Card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC.

   plans starting at $50$60$65/MO85
   for speeds up to 940 Mbps

   FREE modem

   FREE one united customer service value

   Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details. *Based on network uptime or availability.

   Speed may not be available in your area. Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

   Speed may not be available in your area. Rate requires paperless billing. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

   Speed may not be available in your area. Maximum download/upload speed of up to 940 Mbps via a wired connection. Prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details.

   Fast home WiFi service on a 99.9% reliable network*

   Get the
   Ultimate Bundle.

   • Fast Internet
   • Reliable Home Phone

   To order Internet with Home Phone service, simply chat with a CenturyLink representative.

   Service may not be available in your area. Offer Details.

   Man using laptop

   Get the Ultimate Bundle.

   • Fast Internet
   • Reliable Home Phone

   To order Internet with Home Phone service, simply chat with a CenturyLink representative.

   Service may not be available in your area. Offer Details.

   Shop accessories

   Expand your CenturyLink
   entertainment & experiences

   Your smart-home will come to life with WiFi range
   extenders, security doorbells and cameras,
   work-from-home or learning technology,
   streaming TV devices, and more. See Details

   Shop Accessories

   Man using laptop

   Shop accessories

   Expand your CenturyLink
   entertainment & experiences

   Your smart-home will come to life with WiFi range
   extenders, security doorbells and cameras,
   work-from-home or learning technology,
   streaming TV devices, and more. See Details

   Shop Accessories

   CenturyLink®
   Smart Home

   Home Automation,
   Powered By Your High‐Speed Internet

   Learn More

   Rate requires High-Speed Internet and 3-year contract*. Activation, amazon store card synchrony app, and equipment fees apply. Rate excludes taxes and fees.Offer Details.

   Person touching smartphone

   CenturyLink® Smart Home

   Home Automation, Powered
   By Your High‐Speed Internet

   Rate requires High-Speed Internet and 3-year contract*. Activation, installation, and equipment fees apply. Rate excludes taxes and fees.Offer Details.

   Learn More

   Get the speed you need, for less.

   Fast, Reliable Fiber Internet

   Now

   $30/MO for 12 months

   Speed may not be available in your area. New customers only and prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

   + Free installation + Unlimited data + Speeds up to 100 Mbps

   Rocket lifting off

   Fast, Reliable Fiber Internet

   Now

   Speed may not be available in your area. New customers only and prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

   + Free installation
   + Unlimited data
   + Speeds up to 100 Mbps

   Switch to fast, reliable
   CenturyLink Fiber Internet.

   Pay $1 for the first month.^

   + Unlimited data
   + Speeds up to 940 Mbps
   + Free installation

   ^$1 for the first month, then $65/mo. will apply therefter. Speeds may not be available in your area. Maximum download/upload speed up to 940 Mbps via wired connection. New customers only and prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

   Cancel Cable

   Switch to fast, reliable
   CenturyLink Fiber Internet.

   Pay $1 for the first month.^

   + Unlimited data
   + Speeds up to 940 Mbps
   + Free installation

   ^$1 for the first month, then $65/mo. will apply therefter. Speeds may not be available in your area. Maximum download/upload speed up to 940 Mbps via wired connection. New customers only and prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

   Want more?

   Get six months of Slingfor free
   when you sign up for 940 Mbps speed.

   + Choose between SLING Blue and SLING Orange
   + Plus get a Free AirTV® Mini streaming device

   Speed may not be available in your area. Limited time offer available to new residential customers who sign up for a qualifying 940M plan through centurylink.com. Restrictions apply. After 6 mos., you will be billed then-current everyday price unless you go online to cancel. Offer Details

   Air Tv

   Want more?

   Get six months of Sling
   for freewhen you sign up
   for 940 Mbps speed.
   Air Tv

   + Choose between SLING Blue and SLING Orange
   + Plus get a Free AirTV® Mini streaming device

   Speed may not be available in your area. Limited time offer available to new residential customers who sign up for a qualifying 940M plan through centurylink.com. Restrictions apply. After 6 mos., you will be billed then-current everyday price unless state savings bank frankfort go online to cancel. Offer Details

   Switching to CenturyLink
   Fiber couldn't be easier.

   checkmarkWe'll cancel your cable service

   checkmarkWe'll cover your early termination fees

   checkmarkWe'll give you a free modem and free installation

   Switch and get Fiber Internet with speeds up to 940 Mbps

   Offer available to new residential customers only. Speed may not be available in your area. See  Details

   Switcher Concierge

   Switching to
   CenturyLink Fiber
   couldn't be easier.

   checkmarkWe'll cancel your cable service

   checkmarkWe'll cover your early termination fees

   checkmarkWe'll give you a free modem
   and free installation

   Switch and get Fiber Internet
   with speeds up to 940 Mbps

   Offer available to new residential customers only. Speed may
   not be available in your area. See  Details

   Get a

   $200REWARD CARD.^

   When you switch to

   CenturyLink® Fiber Internet

   Speeds up to 940 Mbps

   $65$60/moFree modem • Free installation

   ^Available to new residential customers who sign up for a CenturyLink Fiber Internet 940M plan through centurylink.com. Restrictions apply. See details. Speed may not be available in your area. Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

   Hurry Limited Time Offer

   Get a

   $200REWARD CARD.^

   When you switch to

   CenturyLink® Fiber Internet

   Speeds up to 940 Mbps

   $65$60/moFree modem • Free installation

   ^Available to new residential customers who sign up for a CenturyLink Fiber Internet 940M plan through centurylink.com. Restrictions apply. See details. Speed may not be available in your area. Paperless billing or prepay required. Additional taxes, fees, and surcharges apply. Offer Details

   Good to see you again!

   Speeds up to are available at your home

   Best offers are online — Free modem and installation
   $299 Value Taxes apply

   CenturyLink Internet with Unlimited Data
   Unlimited, Uncomplicated, Unbundled

   Man working from home

   Good to see you again!

   Speeds up to are available at your home

   Best offers are online — Free modem and installation
   $299 value Taxes apply

   CenturyLink Internet with Unlimited Data
   Unlimited, Uncomplicated, Unbundled

   InfoWe are proud to support the FCC's Emergency Broadband Program.


   To learn more and to sign up, click here.
   Switch today to CenturyLink® Internet,get 12 mos. of Epix Nowon us.

   Limited time, online offer. New CenturyLink Internet customers (20Mbps speed and higher) residing in select locations only. Restrictions apply. Offer Details

   Limited time, online offer. New CenturyLink Internet customers (20Mbps speed and higher)
   residing in select locations only. Restrictions apply. Offer Details

   EPIX logo
   With EPIX NOW get instant access to 1000's of hit movies,exclusive
   original series like GodFather of Harlem, Belgravia, War of the Worlds
   and Chapelwaite, plus acclaimed documentaries - all uncut and
   commercial-free.

   Stream anytime, anywhere or watch live

   Check Availability Now

   People waving a greeting

   Internet Service

   Experience Reliable, Secure Internet.

   With CenturyLink Internet, you can choose from a wide range of available speeds that fit your online needs. CenturyLink is continually expanding its Fiber Mrs america episode 1 Internet network that can deliver Internet speeds up to 940 Mbps (Speed may not be available in your area). Plus you can connect multiple devices with super-fast in-home WiFi.
   Learn More

   Limited Time Offer
   Switch now and get 12 mos. of EPIX NOW on us.

   Limited time, online offer. New CenturyLink Internet customers (20Mbps speed and higher) residing in select locations only. Restrictions apply. Offer Details

   Show Me Speeds In My Neighborhood

   Show Me Speeds In My Neighborhood

   CenturyLink Complete WiFi

   Powerful WiFi coverage for your home

   Complete WiFi with features to exceed your WiFi expectations.

   • Wireless modem using standard technology, WiFi 6
   • Control your home network with the My CenturyLink app
   • Built-in advanced security protection with Secure WiFi
    (included with most leased modems from CenturyLink)
   • Provides enough speed for multiple devices
   • 24/7 technical support

   Learn More

   Learn More About Secure WiFi
   Person using a laptop

   Bundles

   Bundle the services that are right for you and save.

   when will walmart restock nintendo switch Bundle Internet with Home Phone and spend less each month while getting the best deals CenturyLink has to offer. Bundling is the simplest way to get everything you need. Learn More

   Couple watching tv

   TV

   TV Made Easy

   Tired of cable and paying for high priced TV options? Maybe you just aren't sure what you need? CenturyLink is here to help you. We are partnering with leading TV providers to offer you the best TV experience. Let us help you shop and compare TV services and find entertainment as unique as your household.

   See TV Options

   See TV Options

   Woman talking on phone

   Home Phone

   We have just the plan for you.

   Keep in touch with friends and family across the country, right next door or internationally with a crystal clear, reliable home phone connection. Learn More

   Woman admiring her new home

   Moving

   Stay connected in your new home.

   It's easy to transfer your Internet, TV, or home phone service to your new home with CenturyLink.
   Learn More

   Help Me Move

   Help Me Move


   Accessories Man in Tab

   COVID-19 Information —Learn More

   Make safe and secure one‐time bill payments with

   Quick Bill Pay

   You will need your account number or billing phone number to get started.

   Quick Bill Bank of the ozarks cedar park You currently subscribe
   to the fastest CenturyLink Internet speed
   available in your area.

   Choose from a wide range of available speeds that fit your online needs. CenturyLink is continually expanding its Fiber Gigabit Internet network that can deliver Internet speeds up to 940 Mbps (Speed may not be available in your area). Plus, you can connect multiple devices with super‐fast in‐home WiFi.

   Call 866‐541‐3322

   Review and pay your bill, shop for products and
   services, and receive technical support from your
   mobile devices.

   Download and Enroll to use the
   My CenturyLink App Today!

   Download and Enroll to use the My CenturyLink App Today!

   Home phone service that's ready when you are.

   independent bank fort worth texas Get visa prepaid debit card pin number phone service that's ready to go as soon as you click submit. And with unlimited nationwide calling, you can talk all day anywhere in America for one low rate. Learn More

   Upgrade My Phone

   With paperless billing, you get the same information as you do with your printed bill, but online. Each month we send you an email when your bill is ready. The email includes a convenient link to your bill and options for how to pay.

   AutoPay is our automatic, monthly payment system. Scheduled monthly withdrawal payments are paid on time, without you having to worry about it.

   Stay connected in your new home.

   Get CenturyLink Internet, TV or home phone service in your new home.

   Save when you bundle DISH service through CenturyLink!

   CenturyLink and DISH are partnering to offer CenturyLink residential customers the best TV experience. It’s the best in TV, only from DISH, and now offered through CenturyLink.

   Order OnlineCall 888‐856‐2778

   CenturyLink values your business and respects your privacy. For more on how we use the information we collect online, read the CenturyLink online Privacy Policy. Terms and conditions apply.

   Top

   Offer Details

   Источник: https://www.centurylink.com/
   one united customer service

   1 Replies to “One united customer service”

   1. @Satansoo or she can just work from home and follow her goals of being a buisness owner while taking care of the kids at home saving money. Cuz its like a commentor said not working for 5 years makes u look like ur behind the game and no one will want to hire u

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *